Befolkningsudvikling

Befolkning

Knap en tredjedel af Grønlands befolkning bor i Qaasuitsup Kommunia. Den 1.1.2013 boede 17.498 personer i kommunens byer og bygder. Indbyggertallet faldt med 1 % i 2012 (189 personer). Siden 2003 er indbyggertallet samlet set faldet med 7 %. Faldet er forskelligt alt efter bosted, men i byerne under ét er befolkningstallet faldet med godt 4 %, mens det i bygderne faldt med knapt 15 %. Tidligere har en høj fødselsrate stabiliseret bygdebefolkningen, men den er nu faldende.

På samme tidspunkt boede der 56.370 personer i Grønland som helhed. På landsplan er befolkningstallet gennemsnitligt faldet lidt mindre - 0,7 % i 2012 (379 personer).

De seneste fem år (2008-2013) har 3 bosteder (dvs. både byer og bygder) oplevet en stigning i befolkningstallet, 4 bosteder har haft faldende befolkningstal og 17 bosteder et stærkt faldende befolkningstal. Befolkningstallet i resten af bostederne (15) har været uændret i perioden.

Set i forhold til kommunens 8 lokalområder, er det kun Ilulissat-området, der har haft befolkningstilvækst siden år 2000, mens Upernavik-området har været uændret. De øvrige 6 områder i Qaasuitsup Kommunia har haft befolkningstilbagegang. I 2012 var det imidlertid Upernavik by, der sammen med Nuuk oplevede den største stigning i indbyggertallet.

Befolkningsprognosen (2014-2026) for Grønland som helhed viser bl.a., at det primært er byerne, der vil opleve en tilvækst - især i Midtgrønland og Diskoregionen.

Kønsfordeling og aldersgrupper

Som i resten af Grønland, er der en overvægt af mænd i kommunen med en fordeling på 52,5 % mænd og 47,5 % kvinder. Det er især i bygderne, at der er en lav andel kvinder.

Over en fjerdedel af kommunens indbyggere er under 16 år og dermed i den skolesøgende alder. 66 % er i alderen 17-64 år, mens godt 8 % er over 65 år.

Aldersfordelingen i kommunen svarer nogenlunde til den generelle fordeling i resten af Grønland, men de seneste 10 år er befolkningen i den erhvervsaktive alder blevet ældre og der er blevet flere over 65 år. Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af ældre vokse yderligere i de kommende år.

Befolkningens fordeling i aldersgrupper er som følger: