Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Sådan ser vi fremtiden

Qaasuitsup Kommunia har store potentialer – både pga. kommunens størrelse, men også båret af en mangfoldig kultur og unikke naturressourcer. Kommunen har udviklet sig fra at have ét hovederhverv – fiskeri – til at have to, nemlig fiskeri og turisme. Herudover kan råstofindustrien – både inden for olie, gas og mineraler - blive et tredje hovederhverv inden for en årrække.

Forventningen er, at udviklingen i de kommende år først og fremmest vil være relateret til råstofindustrien og dennes følgeerhverv. Arealer og faciliteter til udviklingen af offshore-branchen indgår allerede i planlægningen i form af 25 delområder i 7 byer og bygder langs kysten. Delområderne, der er udlagt enten til hovedforsyningsbaser eller supplerende forsyningsbaser, forventes samlet at kunne dække arealbehovet til offshore- og offshore relaterede erhverv i hele planperioden frem til 2026.

Udviklingen af fiskerierhvervet er især afhængig af, at der kan ske en opgradering af faciliteterne i havne, herunder nye og større kajanlæg samt udvidelsesmuligheder og/eller nye indhandlingssteder for fiskeindustrien. Tilsvarende er også turismens udviklingsmuligheder afhængig af den kommunale infrastruktur, herunder besejlings- og anløbsforhold for krydstogt- og passagerskibe i havnene samt eventuelle vejforbindelser og øvrige adgangsmuligheder til natur- og fritidsfaciliteterne i det åbne land. En styrkelse af turismen er også tæt knyttet til nye servicefunktioner, overnatningsmuligheder og udvikling af nye faciliteter tilknyttet naturmæssige- og kulturelle seværdigheder, f.eks. et besøgs- og oplevelsescenter ved Isfjorden.

Qaasuitsup Kommunia vil i de kommende år være udfordret af et stigende antal ældre, mange børn og unge samt et generelt lavt uddannelsesniveau. Dette skal håndteres samtidig med, at udviklingen af f.eks. råstofindustrien vil øge efterspørgslen på mere veluddannet arbejdskraft.

Andre udfordringer – men også muligheder – følger i kølvandet på de klimaforandringer, som opleves tydeligt i kommunen. Forandringerne resulterer i stigende temperaturer med mindre hav- og indlandsis samt en vigende permafrost. Dette fører til konkrete ændringer i fauna og flora, herunder ændringer i fiskebestande og fangstmuligheder for fangererhvervet. Klimaændringerne udgør også en trussel for den kulturarven pga. risiko for øget erosion samt nedbrydning af de jordfaste kulturminder i takt med at permafrosten forsvinder.

På den anden side kan stigende temperaturer betyde, at flere dele af nordvest Grønland vil være lettere tilgængelig for turister en større del af året. Det giver mulighed for generelt at udbrede turismen, men også for at udvikle nye former for turisme – bl.a. til gavn for nogle af de mere afsides beliggende bosteder. Ændringer i flora og fauna kan evt. fremme mulighederne for jagt og fiskeri og evt. dyrkning af grøntsager til understøtning af selvforsyningen. I planlægningen vil således fortsat indgå områder til forsøgslandbrug.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 14-1-2014