Infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Det er vigtigt for borgernes mobilitet og hverdag, ligesom det er en afgørende parameter for virksomhedernes konkurrenceevne.

I Qaasuitsup Kommunia spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle pga. de store afstande og vanskelige klimaforhold. Moderne lufthavne og havneanlæg er af vital betydning ift. forsyning og eksport samt servicering af de mange turister, der hvert år besøger os. Infrastrukturen omfatter også det almindelige vej- og stinet samt den kollektive trafikforsyning – alt det som sikrer god tilgængelighed i hverdagen og som derfor vægtes højt.

Kommunalbestyrelsen er meget bevidst om nødvendigheden af løbende at foretage investeringer i infrastrukturen men også, at det sker ud fra en rational og helhedsorienteret betragtning. Udviklingen skal således ske i tæt samspil og i takt med den overordnede erhvervsudvikling samt planlægningen af bostederne og det åbne land. I den kommende planperiode skal der udarbejdes sektorplaner for trafik og vejstrukturen i Ilulissat, Aasiaat og Upernavik for at sikre et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer. Sektorplanerne skal indarbejdes i plangrundlaget og koordineres med arealplanlægningen. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne.

Som led i arbejdet med opdatering af plangrundlaget for udvikling af krydstogtsaktiviteter er der foretaget en søværts besigtigelse og orienterende pejling af udvalgte lokaliteter mellem Ilulissat og Rodebay. I den kommende planperiode skal plangrundlaget for en ny havn i Ilulissat indarbejdes i kommuneplanen. De fire lokaliteter der er i spil er i tilknytning til den eksisterende havn i Ilulissat, Hollænderhavnen, Bredebugt/Rodebay og Tinussaraa. Placering, omfang mv. for nye havnefunktioner skal besluttes på et veldokumenteret grundlag, som skal udarbejdet.

Teknisk forsyning ift. el, vand, varme, spildevand og affald er også en vigtig del af den kommunale infrastruktur. I de kommende år vil fokus være rettet mod bæredygtige og mere miljøvenlige løsninger, herunder nye innovative affaldsløsninger som erstatning for de eksisterede, der nogle steder er til direkte fare for borgernes sundhed. Det er også et ønske at fremme vedvarende energiløsninger.

Målsætninger