Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside Høring - Kommuneplantillæg

Høring - Kommuneplantillæg

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg omhandler etableringen af et nyt elevhjem, et fritidshjem samt en større udbygning og renovering af døgninstitutionen Sungiusarfik Ikinngut, i Ilulissat. Disse tre institutioner skal bygges inden for samme centerområde benævnt C27.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 67 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

Kommuneplantillæg nr. 67

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30. Idet at der udlægges nye byggefelter, samt ét af de eksisterende byggefelter reguleres, så det bliver muligt at bygge i to etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 73 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

 
Kommuneplantillæg nr. 73

 

30.11.2018
Høring: Udvidelse af 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 i offentlig høring.
Planen muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq. i Ilulissat.

Der er tidligere udarbejdet plangrundlag med detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5, som ønskes justeret til et konkret behov for at udvide det udlagte byggefelt.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.11.2018 til og med 29.01.2019.


Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 29.01.2019.

 
Kommuneplantillæg nr. 71

21.11.2018
Høring: Placering af daginstitution, hotel/indkvartering samt dagligvarebutik, Uummannaq

I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor byggefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 21.11.2018 til og med 23.01.2019.
 


Kommuneplantillæggets formål

Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af  daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.01.2019.

 
Kommuneplantillæg nr. 68

 

25.10.2018

 

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for nyt område til sprængstofdepot i Ilulissat

 


Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre et midlertidigt sprængstofdepot i detailområde E05.2 i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, samt et permanent sprængstofdepot i detailområde E05.1.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 65

25.10.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg der udlægger område til deponi af overskudsjord i forbindelse med anlæggelse af den nye atlantlufthavn i Ilulissat.
 


Kommuneplantillæggets formål

I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn, er der behov for et større areal til deponi af overskudsjord.
Planen fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for et nyt delområde for at muliggøre deponering af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 64

25.10.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for ny atlantlufthavn i Ilulissat.

 


Kommuneplantillæggets formål
Der skal anlægges en lufthavnsudvidelse i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn. Projektet indebærer etablering af en ny 2.200 meter lang landingsbane, standpladsområde, forlængelse af tilkørselsvejen, samt opførelse af nye terminal- og servicebygninger, AFIS tårn og parkeringspladser.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 62

 

29.08.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for nyt boligområde i Kullorsuaq.

På baggrund af manglen på egnede lærerboliger i Kullorsuaq blev det af kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde et nyt kommuneplantillæg, som muliggjorde byggeriet af disse boliger. Dette kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og kommuneplantillæg nr. 44 offentligt bekendtgøres derfor.

Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for det nye delområde for at muliggøre nybyggeri og sikre muligheden for fremtidig infrastruktur

I kommuneplantillæg 44 udvides boligområdet A01 således, at det omfatter mere byggevenlige arealer. Der udlægges 11 nye byggefelter hvoraf 4 er reserveret til lærerboliger. Derudover indtegnes områder der reserveres og friholdes til fremtidig sti og kørespor, således at den fremtidige infrastruktur i området sikres.

Kommuneplantillæg nr. 44

 

26.06.2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forsalg til kommuneplantillæg for nyt boligområde i Kullorsuaq i høring

 

Kommuneplantillæggets formål:
I forbindelse med etableringen af 4 nye lærerboliger i Kullorsuaq, er det af kommunalbestyrelsen besluttet, at sende kommuneplantillæg nr. 44 i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillægget udvides boligområdet A01 således, at det omfatter mere byggevenlige arealer. Der udlægges 11 nye byggefelter hvoraf 4 er reserveret til lærerboliger. Derudover indtegnes områder der reserveres og friholdes til fremtidig sti og kørespor, således at den fremtidige infrastruktur i området sikres.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.08.2018.

Kommuneplantillæg nr. 44

 

14.06.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 63 for delområde 1700-B01, ”nyt havneanlæg i havneområdet”
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den 07.06.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.06.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for at muliggøre større og væsentlige anlæg og byggeri, herunder havneanlæg. Havneanlægget skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet samt pramme af containere.

Dette kommuneplantillæg udlægger de planmæssige forhold for etableringen af et havneanlæg i Qaanaaq. Placeringen og etableringen af havneanlægget vil endeligt blive besluttet af Infrastrukturafdelingen i Selvstyret. Al henvendelse vedrørende placering samt etablering bedes derfor rettes til:

Infrastrukturafdelingen
Imaneq 1, Postboks 909
3900 Nuuk

De indkomne høringssvar modtaget i høringsperioden vedrørende placering og konstruktion, for kommuneplantillægget, er med godkendelse sendt videre til Infrastrukturafdelingen til orientering.


Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 63

 

22.05.2018

Kommuneplantillæg nr. 61 for delområde E15 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 08.05.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.05.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Delområdet skal anvendes til udvinding og opgravning af sand, grus og sten. Delområde E15, har til formål at muliggøre udvinding af materiale til brug i vejbyggeri, reparation af lufthavnen samt mulighed for afhentning af grus til privat brug.

Ledige gravefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til ledige gravefelter.
Du kan søge om arealtildeling til de ledige gravefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Oplysning om anvendelse.
2. Oplysning om tekniske installationer.
3. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
22.05.18: Fra kl. 12:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
02.07.18: Kl. 12:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Kommuneplantillæg nr. 61

 

18.05.2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 65 i offentlig høring.
Offentlig høring: d. 18.05.2018 - 16.07.2018 

 

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre et midlertidigt sprængstofdepot i detailområde E05.2 i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, samt et permanent sprængstofdepot i detailområde E05.1.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.07.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 65

 

09.05.2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 64 i offentlig høring.
Offentlig høring: d. 09.05.2018 - 05.07.2018 

Kommuneplantillæggets formål:

I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn, er der behov for et større areal til deponi af overskudsjord.

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre deponering af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 05.07.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64

 

23.04.2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 med formål at muliggøre opførsel af havneanlæg i delområde 1700-B01 Qaanaaq, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 23.04.2018 til og med 04.06.2018.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for at muliggøre større eller væsentlige anlæg og byggeri, herunder havneanlæg. Der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet samt pramme af containere.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.06.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63

 

 

10.04.2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 for detaljerede bestemmelser til ny lufthavn i Ilulissat, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 10.04.2018 til og med 22.05.2018.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Der skal anlægges en lufthavnsudvidelse i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn. Projektet indebærer etablering af en ny 2.200 meter lang landingsbane, standpladsområde, forlængelse af tilkørselsvejen, samt opførelse af nye terminal- og servicebygninger, AFIS tårn og parkeringspladser.
Dette kræver opdateret planlægning for et eksisterende delområde i Ilulissat med fastlæggelse af nye detaljerede bestemmelser for delområdet, med henblik på arealtildeling for etablering af tekniske anlæg i form af atlantlufthavn med tilhørende funktioner og ny adgangsvej.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.05.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62

 

09.04.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 60 for delområde 1200-D02. Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den 09.04.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 09.04.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

   

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget udlægger et detailområde (D02.1) hvor inden for der kan opføres et slædehundecenter. Inden for detailområdet fastsættes detaljerede bestemmelser, så anlæggets placering, anvendelse og ydre fremtræden sikres og falder ind i de eksisterende omgivelser.
Slædehundecenteret skal ses som en turistaktivitet og ligger på vejen ud mod det kommende Isfjordscenter og Sermermiut, hvor mange turister netop færdes.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledigt areal:
Samtidig bekendtgøres det, at der kan søges om arealtildeling til det ledige areal (detailområde D02.1). Arealet annonceres ledigt i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse § 5.3 om ledige byggefelter til erhvervs-, institutions- og tekniske formål.

Du kan søge om arealtildeling til arealet via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

I ansøgningen skal i øvrigt fremgå en beskrivelse af visionen for centeret samt hvorledes man agter at holde slædehundecenteret rent for affald, madrester mm.

Tids- og aktivitetsplan:
10.04.2018: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealet
22.05.2018: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til arealet.
Herefter kan der til enhver tid søges, hvis arealet fortsat er ledigt.

Vejledning:
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl

 

Kommuneplantillæg nr. 60

 

09.04.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 58 for delområde E06 i Ilulissat. ’Ny lufthavn’, Ilulissat.

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre de overordnede rammer for at udvikle lufthavns faciliteter i Ilulissat til en velfungerende atlantlufthavn med alle nødvendige funktioner, således at Ilulissat kan videreudvikles som et dynamisk vækstcenter og en vigtig turismedestination i Grønland. Derfor er de overordnede bestemmelser til lufthavnen nu vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen.

  

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget fastlægger nye overordnede bestemmelser, for at sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og en forlængelse af landingsbanen på op til 2200 meter. Dertil sikres rammerne i øvrigt for etablering af ny terminalbygning, samt at infrastrukturen ved lufthavnen tilpasses således, at eksisterende vej kan forlænges og omlægges.
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 58

 

13.03.2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 54 for delområde C26 til kunstgræs boldbane i Ilulissat.

Avannaata Kommunia ønsker at anlægge en boldbane med kunstgræs for at skabe bedre rammer for boldspil i byen. Den nuværende grus boldbane i Ilulissat, dækker ikke det fulde behov for boldspil. Der er brug for en rettidig bane i international størrelse, der kan dække behovet for boldspil.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde, for at muliggøre etableringen af en boldbane med kunstgræs, samt tilhørende areal til parkering, klubhus og andre fritidsaktiviteter.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 54

 

02.03.2018

Ledige byggefelter.

Der annonceres hermed 11 ledige byggefelter i delområde A32, Ilulissat, svarende til byggefelt 11-21 på kortet nedenfor.
Byggefelt nr. 11-17 skal anvendes til tæt-lav boligbyggeri i op til 2 etager. Byggefelt nr. 18-21 skal anvendes til etageboliger i op til 4 etager. Der kan opføres 4-8 boliger pr. byggefelt.
Inden for boligområdet er der vedtaget en betalingsvedtægt for byggemodning, hvilket vil sige at der pr. byggefelt skal betales et beløb til byggemodning af området.

Til orientering forventes byggemodning af disse byggefelter tidligst at blive igangsat i 2019.

 
Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
02.03.2018: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
23.03.2018: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning:
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

 

23.02.2018

kommuneplantillæg nr. 24 for nyt hytte og sommerhusområde i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 15.02.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2018.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger og ønsker om at udlægge et K-område til fritidshytter og sommerhuse i Qaanaaq. Området skal ligge i tæt afstand på byen og udlægges derfor før elven, øst for byen og ned mod havet.

Der er udarbejdet overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri af fritidshytter og sommerhuse. Der udlægges i alt 29 byggefelter til fritidshytter og sommerhuse.
Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.


Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.
Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.02.18: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
16.03.18: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

Kommuneplantillæg nr. 24

 

16.02.2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 57 for delområde A32 til boligområde i Ilulissat. 'Boligområde syd for drikkevandssøen'.

 

Kommuneplantillæg nr. 57 er endeligt vedtaget den 15.02.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 16.02.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A32, der muliggør nyt byggeri til boligformål i form af etageboliger.
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Grønlands Selvstyre – Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger (KNIAIN) og fra Avannaata Kommunia.
Med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til blandet boligformål i delområdet. Således fastholdes områdets anvendelse til en kombination af tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 57

 

16.02.2018

Offentlig bekendtgørelse af betalingsvedtægt for byggemodning inden for boligområde A32 i Ilulissat.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Baggrunden for at udarbejde betalingsvedtægt for byggemodning i delområde A32 "Boligområde syd for drikkevandssøen" i Ilulissat Nord er, at skabe grundlag for og at fastsætte retningslinjer for opkrævning af byggemodningsandele ved byggeri og anlæg.
Når byggeri og anlæg gennemføres, opkræves byggemodningsandele for hvert enkelt byggefelt efter bestemmelserne i denne betalingsvedtægt.

Betalingsvedtægten har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Betalingsvedtægt


08.02.2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 for nyt delområde til råstofudvinding i Qaanaaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.02.2018 til og med 05.04.2018

Kommuneplantillæggets formål:

Delområdet skal anvendes til udvinding og opgravning af sand, grus og sten. Delområde E15, har til formål at muliggøre udvinding af materiale til brug i vejbyggeri, reparation af lufthavnen samt mulighed for afhentning af grus til privat brug.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 05.04.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61

 

01.02.2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 47 for delområde A12 til boligområde i Uummannaq.

 

Kommuneplantillæg nr. 47 er endeligt vedtaget den 18.01.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 01.02.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger og herefter i en supplerende høring på 2 uger. Inden for høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 47

 

25.01.2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 60 i offentlig høring. Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre indretning til hundepladser med særligt henblik på at muliggøre opførelse af et slædehundecenter inden for delområde D02’s areal ved Sermermiut Aqqutaa.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget udlægger et detailområde (D02.1) hvor inden for der kan opføres et slædehundecenter. Inden for detailområdet fastsættes detaljerede bestemmelser, så anlæggets placering, anvendelse og ydre fremtræden sikres og falder ind i de eksisterende omgivelser.
Slædehundecenteret skal ses som en turistaktivitet og ligger på vejen ud mod det kommende Isfjordscenter og Sermermiut, hvor mange turister netop færdes. Tillige vil slædehundecenteret have kort afstand til slædesporet fra den sydlige del af Sermermiut Aqqutaa.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.03.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60

 

23.01.2018

Ledige byggefelter.
Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet at annoncere 1 ledigt byggefelt i boligområde A13, Ilulissat.
Byggefeltets anvendelse er fastlagt til tæt-lav bebyggelse som boligblok, rækkehuse o.lign. i op til 2 etager. Området har en restrummelighed på 16 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Du kan se placeringen og størrelsen på byggefeltet på kortet nedenfor eller finde det via NunaGIS.


Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.01.2018: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
13.02.2018: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning:
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

 

23.01.2018

Ledige byggefelter.
Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet at annoncere 1 ledigt byggefelt i boligområde A12, Ilulissat.
Byggefeltets anvendelse er fastlagt til tæt-lav bebyggelse som boligblok, rækkehuse o.lign. i op til 2 etager. Området har en restrummelighed på 8 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Du kan se placeringen og størrelsen på byggefeltet på kortet nedenfor eller finde det via NunaGIS.Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.01.2018: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
13.02.2018: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning:
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

 

22.01.2018

Offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 56 for boligområde A13 i Ilulissat. ’Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq.’

 

Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen har ønsket at støtte.
Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny boligblok eller rækkehuse i et nyt boligområde, som udlægges ved Hafnarfjödur-ip Aqq.'s sydvestlige side i krydset ved Sisorarfik.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri i form af private boligformål som boligblok eller rækkehuse o.l. 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 56

 

22.01.2018

Offentlig bekendtgørelse.
Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 55 for delområde A12 i Ilulissat. ’Boligområde ved Nammaarfik.’

 

Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen har ønsket at støtte. Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny etageboligbebyggelse i et nyt boligområde, som udlægges ved Hafnarfjödur'ip Aqq's østlige side.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri i form af private boligformål som boligblok eller rækkehuse o.l. 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 55

 

22.01.2018

kommuneplantillæg nr. 48 for delområde C21 er endeligt vedtaget den 18.01.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.01.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel, restaurant og centerfunktion.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger samt 2 ugers supplerende høring for at udlægge to ekstra byggefelter. I høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan søges om arealtildeling til de ledige byggefelter.
Byggefelt 1 – 9 annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.
Byggefelt 10 – 11 annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byggefelter til erhvervs-, institutions- og tekniske formål.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
22.01.18: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
12.02.18: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelterne 1 - 9.
05.03.18: kl 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelterne 10 – 11.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl

kommuneplantillæg nr. 48

 

29.12.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for nyt teknisk område til natrenovation og dump i Kangaatsiaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 29.12.2017 til og med 26.02.2018.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til natrenovationshus samt kontrolleret dump.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.02.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53

 

 

19.12.2017

Forslag til betalingsvedtægt for boligområde i delområde A32, Ilulissat, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.12.2017 til og med 02.02.2018.

Betalingsvedtægtens formål:

Baggrunden for at udarbejde betalingsvedtægt for byggemodning i delområde A32 "Boligområde syd for drikkevandssøen" i Ilulissat Nord er, at skabe grundlag for og at fastsætte retningslinjer for opkrævning af byggemodningsandele ved byggeri og anlæg.

Når byggeri og anlæg gennemføres, opkræves byggemodningsandele for hvert enkelt byggefelt efter bestemmelserne i denne betalingsvedtægt.

Forslaget til betalingsvedtægten er i offentlig høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.02.2018.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Forslag til betalingsvedtægt for delområde A32, Ilulissat

19.12.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde til blandet boligformål, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.12.2017 til og med 02.02.2018.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordende og detaljerede bestemmelser for delområde A32, der muliggør nyt byggeri til boligformål i form af etageboliger.
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Grønlands Selvstyre – Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger (KNIAIN) og fra Qaasuitsup Kommunia.
Med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til blandet boligformål i delområdet. Således fastholdes områdets anvendelse til en kombination af tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.02.2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57

 

15.12.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for nyt hytte og sommerhusområde i Qaanaaq, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 15.12.2017 til og med 14.02.2018.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri af fritidshytter og sommerhuse.


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 14.02.2018.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24

 

15.12.2017

Offentlig bekendtgørelse.
Kommuneplantillæg nr. 25 er endeligt vedtaget den 07.12.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.12.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
At udlægge et nyt centerområde (C03) til servicehus og boliger samtidig med, at det friholdte område (D03), der er udlagt til kirkegård, rykkes mod nord.

Der fastlæggelse overordnede og detaljerede bestemmelser for centerområdet. Samtidigt fastlægges der overordnede bestemmelser for det friholdtområde.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25

 

11.12.2017

Offentlig bekendtgørelse.
Kommuneplantillæg nr. 59 er endeligt vedtaget den 07.12.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 11.12.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

kpt59 

Kommuneplantillæggets formål:
Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre ny bebyggelse, som kan opføres i tilknytning til en eksisterende bygning, B-612.
Fastlæggelse af nyt detailområde med nye bestemmelser i eksisterende centerområde i Ilulissat.
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.


Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:
Kommuneplantillæg nr. 59

11.12.2017

Offentlig bekendtgørelse.
Kommuneplantillæg nr. 43: 5-etagers hotel i Ilulissat bymidte.

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommuneplantillæg nr. 43 for delområde C17 og detailområde C17.5 om muliggørelse af et 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq. Ilulissat. Hermed offentligt bekendtgøres planen for projektet.
Idet planen er udarbejdet på baggrund af en indkommet projektansøgning, jf. Inatsisartutlov nr. 34 § 44 og § 45, tildeles projektansøger byggefeltet til hotellet

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.
Forinden forslaget til kommuneplantillægget blev udsendt i høring, har projektet været annonceret som en projektansøgning i 6 uger. Efterfølgende har kommuneplantillægget været i offentlig høring i 8 uger og i forlængelse heraf i en supplerende høring på 2 uger. Inden for høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:
Kommuneplantillæg nr. 43

29.11.2017

Supplerende høring - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47

I høringsperioden som har foregået fra den 30.08.2017 til den 25.10.2017, er der kommet indsigelser og bemærkninger til forslaget. På baggrund af Selvstyrets nye oplysninger om antal af familier og dermed boliger, er det nødvendigt at justere i planen. Byggefelterne rykkes og ændres i størrelse og sammensætning, så der gøres plads til både enfamiliehuse og rækkehuse i delområdet.
Endvidere er den valgte boligtype flere steder ikke forenelig med forslagets placering af byggefelter grundet terrænet. Flere steder skal placeringen af byggefelterne derfor rykkes, så de tilpasses terrænet. På flere områder er der således sket ændringer, hvilket betyder, at planen udsendes i en supplerende høring på 14 dage.

 

Kommuneplantillæg nr. 47 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for UUM 1500 – A12.

Supplerende høring: 29.11.2017 - 13.12.2017

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.12.2017.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47

 

 

29.11.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 29.11.2017 til og med d. 24.01.2018.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde, for at muliggøre etableringen af en boldbane med kunstgræs, samt tilhørende areal til parkering, klubhus og andre fritidsaktiviteter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 24.01.2018.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54

 

 

28.11.2017

Supplerende høring på 2 uger for kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutaa”, Ilulissat.

Der er under høringen af kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutta” i delområde C21 indkommet forslag om at udlægge to byggefelter til kiosk/nærbutik.

Sagen har været politisk behandlet og det er besluttet, at sende kommuneplantillægget ud i en 2 ugers supplerende høring, da der ændres på de overordnende bestemmelser i kommuneplantillægget.

De to felter er placeret som vist her.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.12.2017.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48

 

 

31.10.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til boligformål, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.10.2017 til og med 29.12.2017.

 

Kommuneplantillæg nr. 52 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område AAS 1000 –A27.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til boligformål i form af etageboliger til kollegieformål.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 29.12.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52

 

30.10.2017

Kommunalbestyrelsen ønsker, at sikre de overordnede rammer for at udvikle lufthavns faciliteter i Ilulissat til en velfungerende atlantlufthavn med alle nødvendige funktioner, således at Ilulissat kan videreudvikles som et dynamisk vækstcenter og en vigtig turismedestination i Grønland.

 


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 58, for ny lufthavn nord for Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 30.10.2017 til og med 31.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:
Ved fastlæggelse af nye overordnede bestemmelser, at sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og en forlængelse af landingsbanen på op til 2200 meter og etablering af ny terminalbygning, samt at infrastrukturen ved lufthavnen tilpasses således, at eksisterende vej kan forlænges og omlægges.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 31.12.2017.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 58

 

 

20.10.2017

Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har ønsket at støtte. Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny etageboligbebyggelse i et nyt boligområdede, som udlægges ved Hafnarfjödur'ip Aqq's sydvestlige side i krydset med Sisorarfik.

 kpt56 forslag

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 56 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 20.10.2017 til og med d. 15.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til boligformål i form af private formål som etageboliger o.lign.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.12.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 56

 

20.10.2017

Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har ønsket at støtte. Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny etageboligbebyggelse i et nyt boligområde, som udlægges ved Hafnarfjödur'ip Aqq's østlige side.

 foto1_kpt55

foto2_kpt55

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 20.10.2017 til og med d. 15.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til boligformål i form af private formål som etageboliger o.lign.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.12.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55

 

11.10.2017

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 i offentlig høring. Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre ny bebyggelse, som kan opføres i tilknytning til en eksisterende bygning, B-612. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 09.10.2017 til og med d. 04.12.2017.

    

 

 Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af nyt detailområde med nye bestemmelser i eksisterende centerområde i Ilulissat.
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.12.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 59

 

04.10.2017

Supplerende høring - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 43 udlægger et detailområde i det eksisterende centerområde C17, som muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager.

Denne høringsperiode forlænges nu med 14 dage, da der under et borgermøde for forslaget blev sat spørgsmålstegn ved de tilhørende sol- og skyggediagrammer i forslaget. Disse diagrammer er nu blevet kontrolleret og er suppleret med flere skyggediagrammer i forslaget.
Høringen er derfor forlænget med 14 dage og foregår til og med d. 23. oktober 2017.

 

kpt43

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

I høringsperioden kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.10.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43

25.09.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for nyt centerområde samt friholdt område i Nuussuaq bygd, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 25.09.2017 til og med 20.11.2017.

 

Kommuneplantillæggets formål:
At udlægge et nyt centerområde (C03) til servicehus og boliger samtidig med, at det friholdte område (D03), der er udlagt til kirkegård, rykkes mod nord.

Der fastlæggelse overordnede og detaljerede bestemmelser for centerområdet. Samtidigt fastlægges der overordnede bestemmelser for det friholdtområde.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.11.2017.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25

 

 

15.09.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 for nyt centerområde ved " Sermermiut aqqutaa " Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 15.09.2017 til og med 10.11.2017.

 kpt48

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel, restaurant og centerfunktion.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 10.11.2017.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48

 

30.08.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for ny bebyggelsesplan til boligområde A12 i Uummannaq, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.08.2017 til og med 25.10.2017.

Kommuneplantillæg nr. 47 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for UUM 1500 – A12.

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.10.2017.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47

 

 
14.08.2017
Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 34 for delområde D12 til friholdt område i form af hundepladser i Ilulissat.

 

Kommuneplantillæg nr. 34 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg.
Kommunalbestyrelsen har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 34 d. 09.08.2017.
Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort d. 14.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for et eksisterende delområde. Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser.
Endvidere muliggør kommuneplantillægget, at der kan udlægges et stiforløb langs Sermermiut Aqqutaa, som har til hensigt at forbinde midtbyen med det kommende Isfjordscenter.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 34

 

14.08.2017
Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 27 for delområde C12 i Ilulissat til centerformål.

 

Kommuneplantillæg nr. 24 er endeligt vedtaget den 09.08.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1200-C12, for derved at sikre anvendelsen til fælles formål i form af forskning, undervisning, formidling, indkvartering o.lign. samt opførelse af ny bebyggelse i form af Isfjordscenter.
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 41

11.08.2017

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 43 udlægger et detailområde i det eksisterende centerområde C17, som muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 11.08.2017 til og med d. 09.10.2017.

 

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 09.10.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43

 

11.08.2017

Ledige byggefelter

Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har besluttet at annoncere 17 ledige byggefelter i delområde A21, Aasiaat.

 

 

Der kan søges i alt 17 nye udlagte byggefelter til blandet boligformål – henholdsvis fritliggende énfamiliehuse og rækkehuse. Du kan se placeringen og størrelsen på byggefelterne på kortet nedenfor eller finde dem via NunaGIS.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
11.08.2017: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
01.09.2017: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

 

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 
11.08.2017
Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 27 for delområde A21 i Aasiaat  ’Boligområde ved Pujooriarfik.’

 

Kommuneplantillæg nr. 27 for delområde A21 i Aasiaat har Kommunalbestyrelsen endelig vedtaget d. 09.08.2017. Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort d. 11.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1000-A21. Området skal fortsat anvendes til boligområde til blandet boligformål, men der udlægges flere byggefelter for dels at fortætte og for dels at udbygge området.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 27

 

08.08.2017
Kommuneplantillæg nr. 40 omhandlende nyt erhvervs- og havneområde, B01, i Tasiusaq er nu vedtaget og hermed offentligt bekendtgjort.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område TSS 1605 –B01.

 Kommuneplantillæggets formål:

Planen muliggør nye erhvervs- og haveaktiviteter som opførelse af en fiskefabrik i bygden, og etablering af kajanlæg.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.


Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 40

12.06.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 for Delområde B01, omhandlende nyt byggefelt i Tasiusaq, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.06.2017 til og med 07.08.2017.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område TSS 1605 –B01.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Planen muliggør nye erhvervs- og haveaktiviteter som opførelse af en fiskefabrik i bygden, og etablering af kajanlæg.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.08.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40

 

09.06.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr.27 til boligområde til blandet boligformål i Aasiaat, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 09.06.2017 til og med 04.08.2017.

 kpt27 forslag

Kommuneplantillæg nr. 27 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område AAS 1000 –A21.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1000-A21. Området skal fortsat anvendes til boligområde til blandet boligformål, men der udlægges flere byggefelter for dels at fortætte og for dels at udbygge området.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.08.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27

 

 

23.05.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 til friholdt område i form af hundepladser i Ilulissat er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.05.2017 til og med 18.07.2017.

 kpt34

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for et eksisterende delområde. Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.07.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34

 

23.05.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 til centerformål med opførelse af formidlingscenter ved isfjorden i Ilulissat er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.05.2017 til og med 18.07.2017.

 KPT41

 

Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område ILU 1200 – C12.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1200-C12, for derved at sikre anvendelsen til fælles formål i form af forskning, undervisning, formidling, indkvartering o.lign. samt opførelse af ny bebyggelse i form af isfjordscenter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.07.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41

 

 

18.05.2017

Ledige byggefelter

Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har besluttet at annoncere to ledige byggefelter i delområde B01, Oqaatsut.

 kpt15

 

Der kan søges i alt to nye udlagte byggefelter til erhvervs- og havneformål. Du kan se placeringen og størrelsen på byggefelterne på kortet nedenfor eller finde dem via NunaGIS.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
18.05.2017: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
29.06.2017: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

18.05.2017

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 15 for delområde B01 til erhvervs- og havneformål i Oqaatsut. 

 kpt15

Kommuneplantillægget udlægger to nye byggefelter til erhvervs- og havneformål.

Kommuneplantillæg nr. 15 er endeligt vedtaget den 18.05.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 18.05.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1201-B01, for at muliggøre indretning og nybyggeri til erhvervs- og havneformål. 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.


 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 15

 

06.04.2017

Kommuneplantillæg nr. 33  for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 06.04.17

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets formål er;

at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.

 Kommuneplantillæg nr. 33  for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 06.04.17

 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

 

Kommuneplantillæg nr. 33
26.04.2017

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 32 for delområde A32, B11, B12, B13, C23 og C24 i Ilulissat Nord

 

Kommuneplantillæg nr. 32 er endeligt vedtaget den 03.04.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 26.04.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for 6 delområder for at muliggøre anvendelse til henholdsvis bolig- erhvervs- og centerformål.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Kommuneplantillæg nr. 32

 

06.04.2017

Kommuneplantillæg nr. 33  for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 06.04.17

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets formål er;

at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.

 Kommuneplantillæg nr. 33  for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 06.04.17

 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

 

Kommuneplantillæg nr. 33
 
03.04.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til eksisterende erhvervs- og havneformål der udlægger nye byggefelter i Oqaatsut fremlægges i offentlig høring i perioden: 03.04.2017 til og med 15.05.2017.

 

kpt 15

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1201-B01, for at muliggøre indretning og nybyggeri til erhvervs- og havneformål. 

 
Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.05.2017.

 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

 

22.02.2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25, ”Ilulissat Hallen”, Ilulissat.

Centerformål med opførelse af ny butiksbygning, Brugseni.

 

Kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 17.02.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.


Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som butikker, caféer, restauranter, kultur- og idrætsfaciliteter o.l.


Forinden kommuneplantillægget var i høring, har projektet været annonceret som en projektansøgning i 6 uger. Efterfølgende har kommuneplantillægget været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Vedtaget kommuneplantillæg nr. 50

 

22.02.2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 23 gældende for delområde A02, A03, A04 og C03 Upernavik.

Kommuneplantillæg nr. 23 for delområde UPV 1600-A02, A03, A04 og C03 i Upernavik er endeligt vedtaget den 17.02.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for at udlægge byggefelter i Upernavik. Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge byggefelter i fire eksisterende delområder. Der udlægges 14 byggefelter. Der vil til hvert delområde være tilknyttede overordnede- og detaljerede bestemmelser til opførelsen af boliger på udlagte byggefelter.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt. Byggefelt 3-5 udlægges til offentlige formål og kan derfor ikke søges.
Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.02.17: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
16.03.17: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Vedtaget kommuneplantillæg nr. 23

 

22.02.2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08, renovationspladsen til affaldshåndtering samt containeroplag i Qaanaaq.

Kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 14.02.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde E08-1700, for derved at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til modtagestation, værksted og containeroplag.


Kommuneplantillægget har været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Vedtaget kommuneplantillæg nr. 38

 

03.02.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 til centerformål med opførelse af formidlingscenter ved isfjorden i Ilulissat fremlægges i offentlig høring i perioden: 03.02.2017 til og med 31.03.2017.

 

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1200-C12, for derved at sikre anvendelsen til fælles formål i form af forskning, undervisning, formidling, indkvartering o.lign. samt opførelse af ny bebyggelse i form af isfjordscenter.

 
Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 31.03.2017.

 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24

 

 

24.01.2017

Forslaget til kommuneplantillægget nr 33 vedrørende nye bevaringsområder i Ilimanaq er nu i offentlig høring.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets formål er;

at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.

 
Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.03.2017.

 

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33
 
12.01.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for nye delområder til byudvikling i Ilulissat Nord, fremlægges i offentlig høring i perioden: 12.01.2017 til og med 10.03.2017.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er, at udlægge fire nye delområder hhv. tre erhvervsområder, der kan anvendes til forskellige erhvervsformål og oplag, og et centerområde med til forskellige typer af centerformål. Endvidere har planen som formål opdele eksisterende boligområde syd for vandsøen for at muliggøre etablering af centerfunktioner på arealer ud mod Mittarfimmut Aqqutaa. Med dette kommuneplantillæg fastlægges således nye overordnede bestemmelser for seks delområder i Ilulissat Nord.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 10.03.2017.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32

 

30.12.2016

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for nyt centerområde til butiks- og fritidsformål i Ilulissat, fremlægges i offentlig høring i perioden: 30.12.2016 til og med 13.02.2017.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde, for at muliggøre indretning og nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som butikker, caféer, restauranter, kultur- og idrætsfaciliteter o. lign.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.02.2017.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50

 

22.11.2016

Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 for renovationsplads til affaldshåndtering samt containeroplæg i Qaanaaq, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 22.11.2016 til og med 03.01.2017.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, for derved at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til modtagestation, værksted og containeroplag.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.01.2017.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38

 
02.11.2016

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for udlægning af byggefelter i Upernavik er fremlagt til offentlig debat i perioden 02.11.2016 til og med 29.12.2016.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge byggefelter i fire eksisterende delområder. Der udlægges 15 byggefelter. Der vil til hvert delområde være tilknyttede overordnede- og detaljerede bestemmelser til opførelsen af boliger på udlagte byggefelter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i perioden: 02.11.2016 til og med 29.12.2016.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23

 
19.10.2016

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 30 for delområde E03, Qeqertat.

Kommuneplantillæg nr. 30 for delområde E03 i Qeqertat er endeligt vedtaget den 17.10.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 19.10.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.


Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give plangrundlag og retsliggøre opførte tankanlæg i bygden Qeqertat, samt udlægge overordnede- og detaljerede bestemmelser for nyt delområde til tekniske anlæg.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 30

 
12.09.2016

Fire nye delområder til råstofudvinding i Qaanaaq.

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 49 for delområde E11, E12, E13 og E14 Qaanaaq.


Kommuneplantillæg nr. 49 for delområde E11, E12, E13 og E14 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 09.09.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 12.09.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 49 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område QNQ 1700 – E11, E12, E13, E14.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for derved at muliggøre udvinding af sand, grus og sten til videre virksomhed.
Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige gravefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til ledige gravefelter.
Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Oplysning om anvendelse.
2. Oplysning om tekniske installationer.
3. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
12.09.16: Fra kl. 16:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
24.10.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Kommuneplantillæg nr. 49

 

Forslag om nyt skiområde ved Qeqertarsuaq er vedtaget

Kommuneplantillæg nr. 31 om delområde til særligt rekreative formål er nu vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 17.08.2016.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Tilvejebringelse af overordnede bestemmelser for delområdet for at muliggøre fremtidige rekreative anlæg og aktiviteter. Fastlæggelse af L-område til særligt rekreative formål.

 

 

Med kommuneplantillægget oprettes et nyt delområde, L-15, til særlige rekreative formål. Der gives samtidigt mulighed for etableringen af én skilift i området.

 

Læs mere om kommuneplantillægget via linket nedenfor

 

Kommuneplantilæg nr. 31

 

 

Forlænget høring: Skiområde nord for Qeqertarsuaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 ”Skiområde nord for Qeqertarsuaq” er fremlagt til offentlig debat i perioden: 20.05.2016 til og med 12.08.2016.

Kommuneplantillæggets formål:
Tilvejebringelse af overordnede bestemmelser for delområdet for at muliggøre fremtidige rekreative anlæg og aktiviteter. Fastlæggelse af L-område til særligt rekreative formål.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 11 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.08.2016.

Forslag til kommuneplantilæg nr. 31

 
01.08.2016

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 for at retsliggøre opførte tankanlæg i nyt delområde E03, Qeqertat.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give plangrundlag og retsliggøre opførte tankanlæg i bygden Qeqertat, samt udlægge overordnede- og detaljerede bestemmelser for nyt delområde til tekniske anlæg.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i perioden: 01.08.2016 til og med 26.09.2016.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.09.2016.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

 

21.07.2016

Centerformål med opførelse af ny institution

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 37 for delområde C22, Hafnarfjordur-ip, Ilulissat.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Kommuneplantillæg nr. 37 for delområde C22 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 21.07.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.07.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.


Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Vedtaget kommuneplantilæg nr. 37

 

15.07.2016

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 36 for delområde C17, Qaqqamut, Aasiaat.

Kommuneplantillæg nr. 36 for delområde C17 i Aasiaat er endeligt vedtaget den 14.07.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.07.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 36

 

15.07.2016

Nyt erhvervsområde i Aasiaat. Forslaget er vedtaget

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 om Aasiaats nye erhvervsområde B21 er vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 15.07.2016.

Forslaget lægger op til ét nyt delområdet B21, hvor det vil være muligt, at søge om areal til mindre erhverv og f.eks. containeroplæg.


Du kan søge om arealtildeling i delområdet via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Områder vil kunne anvendes til mindre erhverv og oplag.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 29

 
13.07.2016

Forlænget høring: Skiområde nord for Qeqertarsuaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 ”Skiområde nord for Qeqertarsuaq” er fremlagt til offentlig debat i perioden: 20.05.2016 til og med 02.08.2016.

Kommuneplantillæggets formål:
Tilvejebringelse af overordnede bestemmelser for delområdet for at muliggøre fremtidige rekreative anlæg og aktiviteter. Fastlæggelse af L-område til særligt rekreative formål.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 11 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.08.2016.

Forslag til kommuneplantilæg nr. 31

 
08.07.2016

Høring: Fire nye delområder til råstofudvinding i Qaanaaq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 49 af fire nye delområder til råstofudvinding i Qaanaaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.07.2016 til og med 02.09.2016.

Kommuneplantillæg nr. 49 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område QNQ 1700 – E11, E12, E13, E14.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for derved at muliggøre udvinding af sand, grus og sten til videre virksomhed.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.09.2016.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 49

 
20.06.2016

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 35: ”Iminnguaq“, Qasigiannguit

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 20.06.16, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Delområde QAS 1100-C05

Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til institutionsformål.
I kommuneplantillægget udlægges et byggefelt med tilhørende detaljerede bestemmelser, som muliggøre etablering af nybyggeri til fælles formål i området.

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

20.06.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
01.08.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

20.05.2016

Høring: Skiområde nord for Qeqertarsuaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 ”Skiområde nord for Qeqertarsuaq” er fremlagt til offentlig debat i perioden: 20.05.2016 til og med 15.07.2016.

Kommuneplantillæggets formål:
Tilvejebringelse af overordnede bestemmelser for delområdet for at muliggøre fremtidige rekreative anlæg og aktiviteter. Fastlæggelse af L-område til særligt rekreative formål.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.07.2016.

Forslag til kommuneplantilæg nr. 31

 
13.05.2016

Høring: Centerformål med opførelse af ny institution

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 for nyt centerområde ved " Hafnarfjordur-ip Aqquserna " Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 13.05.2016 til og med 08.07.2016.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.07.2016.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets formål: Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Forslag til kommuneplantilæg nr. 37

 
13.05.2016

Høring: Centerformål med opførelse af ny institution

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for nyt centerområde ved "Qaqqamut" Aasiaat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 13.05.2016 til og med 08.07.2016.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.07.2016.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets formål: Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36

 

25.04.2016

Nyt erhvervsområde i Aasiaat. Forslag i høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 om Aasiaats nye erhvervsområde B21, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 27.04.2016 til og med 08.06.2016.

Forslaget lægger op til ét nyt delområdet B21, hvor det vil være muligt, at søge om areal til mindre erhverv og f.eks. containeroplæg.


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29

 
22.03.2016

Høring: Nyt centerområde til fælles formål i Qasigiannguit.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for nyt centerområde ved "Iminnguaq" Qasigiannguit, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 22.03.2016 til og med 03.05.2016.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.05.2016.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til institutionsformål.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35

 

25.02.2016

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 28: ”Havnen“, Saattut

 Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 28. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 25.02.16, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

 

Delområdeplan for område SAA 1504-B01

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

25.02.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
07.04.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

14.01.2016

Supplerende høring:Ny erhvervs- og havnebyggemulighed i Saattut. Forslag i høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for Delområde B01, omhandlende nyt byggefelt i Saattut, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 14.01.2016 til og med 28.01.2015.

Det nye forslag lægger op til én ny byggegrund i delområdet B01, som f.eks vil kunne anvendes til placeringen af en fiskefabrik.


Forslaget til kommuneplantillægget er i supplerende høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

 

10.11.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 26 for Delområde B01, "Havnen", i Ikerasak.

Kommuneplantillæg nr. 26 for delområde B01 i Ikerasak er endeligt vedtaget den 05.11.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 10.11.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Delområdeplan for område IKE 1503-B01

Ledigt byggefelt til erhverv ved havnen i Ikerasak

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til fiskefabrik.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Fra den 10.11.2015 kl. 09:00 til den 22.12.2015 kl. 15:00 kan der indsendes ansøgninger om arealtildeling.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

22.09.2015

Nye erhvervs- og havnebyggemuligheder i Saattut. Forslag i høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for Delområde B01, omhandlende nye byggefelter i Saattut, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 22.09.2015 til og med 03.11.2015.

Det nye forslag lægger op til fire nye byggegrunde i delområdet B01, som f.eks vil kunne anvendes til placeringen af en fiskefabrik.


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor..

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

22.09.2015

Høring: Forslag om nyt byggefelt til erhverv ved havnen i Ikerasak

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 for erhvervsområde ved "Havnen" Ikerasak, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 22.09.2015 til og med 03.11.2015.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.11.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Der foreligger nye bestemmelser med formål, at muliggøre nyt byggefelt for erhvervsudvikling ved ”Havnen”, Ikerasak.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26

  

22.09.2015

Forlænget høring: Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 for hundeområder samt vedtægt for hundehold i Qaasuitsup Kommunia er fremlagt til offentlig debat i perioden: 07.07.2015 til og med 17.11.2015.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 17.11.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 udlægger områder til hundepladser i byer og bygder i Qaasuitsup Kommunia. Kommuneplantillæggets formål er at udpege og friholde arealer til hundehold, så der sikres arealer til fremtidige arealtildelinger til hundepladser. Kommuneplantillægget indeholder blandt andet kortbilag over byer og bygder samt øer til fremtidig status af hundeøer.

Vedtægt for hundehold indeholder bestemmelser for, hvordan det er tilladt at have hundehold i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægten fastlægger bestemmelser og krav om vaccination og identifikation, områder til hundehold, indretning af hundeplads, pasning og lækning af hunde mm.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24

Hundevedtægter

03.07.2015

Høring: Delområde 1600-A06, Boligområde vest for lufthavnen, Upernavik

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for Delområde 1600-A06 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 03.07.2015 til og med 14.08.2015.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 14.08.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget er udarbejdet på grund af manglende muligheder for nybyggeri af boliger i Upernavik. De gamle boligområder i byen er gennem de senere år blevet fuldt udbygget og der mangler plangrundlag for nye udviklingsmuligheder.

Der er derfor udarbejdet en bebyggelsesplan for delområdet A06, et ubebygget boligområde vest for lufthavnen, da dette er et velegnet sted for videreudvikling af byens nærliggende centrum.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

 

25.06.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 22: ”Dumpen”, Ilimanaq

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 22. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 25.06.15, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Overordnede bestemmelser for teknisk område i Ilimanaq med formål om at flytte eksisterende dump og at muliggøre opførelsen af ny dump.

Delområdeplan for område ILQ 1204-E01

 

25.06.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 18: Område til hangarer, Aasiaat

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 25.06.15, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

 

Delområdeplan for område AAS 1000-E10

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

26.06.15: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
20.08.15: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

25.06.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 21: Aquutaasaq, Qeqertarsuaq

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 21. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 25.06.15, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

 

Delområdeplan for område QEQ 1400-D08

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til fritidsanlæg.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

26.06.15: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
20.08.15: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

24.06.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 19 for Delområde C16 i Ilulissat

 

Kommuneplantillæg nr. 19 for delområde C16 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 22.06.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 24.06.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre, at en del af områdets eksisterende erhverv kan udvikles i en ny retning og imødekomme et behov for indkvarteringsfaciliteter til en målgruppe, som ikke matches af byens nuværende tilbud.
Konkret er formålet, at ændre anvendelsen for en del af det nuværende erhvervsområde til centerformål inden for indkvartering, kontor, kantine og lignede tilknyttede funktioner.


Kommuneplantillægget har været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Delområdeplan for område ILU 1200-C16

 

24.06.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 14 for Delområde C17.4 i Ilulissat

 

Planen blev offentligt bekendtgjort den 24.06.2015 og er hermed gældende.

Bestemmelser for centerområde i Ilulissat med formål om at muliggøre højere byggeri i bymidten.

Kommuneplantillægget har været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Delområdeplan for område ILU 1200-C17.4

 

13.04.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 2: Ledige erhvervs- og havnearealer i Aappilattoq

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 12.05.15, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

 

Delområdeplan for område AAP 1603-B02

Ledige arealer til erhvervs- og fiskefabrikker

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan søges arealtildeling til de ledige byggefelter og -områder udlagt til erhvervs- og havneformål. Du kan læse mere om de ledige arealer i de enkelte kommuneplantillæg, som du kan finde på kommunens hjemmeside.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

13.05.15: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
24.06.15: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

12.05.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for Delområde C17.4, Ilulissat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for Delområde C17.4 i Ilulissat er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.05.2015 til og med 23.06.2015.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.06.2015.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Bestemmelser for centerområde i Ilulissat med formål om at muliggøre højere byggeri i bymidten.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14

 

12.05.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for Delområde E10, Aasiaat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for Delområde E10 i Aasiaat er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.05.2015 til og med 23.06.2015.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.06.2015.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Nyt delområde for erhverv i Aasiaat til tekniske formål ved lufthavnen med formål om at muliggøre ny bebyggelse i form af hangarer, samt holdeplads til helikopterer.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

 

12.05.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 for Delområde D08, Qeqertarsuaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 for Delområde D08 i Qeqertarsuaq er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.05.2015 til og med 23.06.2015.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.06.2015.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Overordnede og detaljerede bestemmelser for rekreativt område i Qeqertarsuaq med formål at muliggøre etablering af en overdækket kunstgræsbane.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21

 

12.05.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 for Delområde E01, Ilimanaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 for Delområde E01 i Ilimanaq er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.05.2015 til og med 23.06.2015.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.06.2015.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Overordnede bestemmelser for tekniskområde i Ilimanaq med formål om at flytte eksisterende dump og at muliggøre opførelsen af ny dump.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

 

07.05.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Delområde C16, Ilulissat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Delområde 1200-C16 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 07.05.2015 til og med 19.06.2015.

 

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.06.2015.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre, at en del af områdets eksisterende erhverv kan udvikles i en ny retning og imødekomme et behov for indkvarteringsfaciliteter til en målgruppe, som ikke matches af byens nuværende tilbud.

Konkret er formålet, at ændre anvendelsen for en del af det nuværende erhvervsområde til centerformål inden for indkvartering, kontor, kantine og lignede tilknyttede funktioner.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19

 

27.04.2015

Ledige arealer i Eqi

Nu kan du søge om arealtildeling til nye byggeområder til turismeformål i Eqi.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Eqi, Delområde 0003-L01 og 0003-N06, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 01.04.2015 til og med 27.05.2015 kl. 15:00. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

Planen giver mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende fællesbygninger. I tilknytning hertil sikres mulighed for at der kan anlægges en helikopterlandingsplads. I Paul-Emile Victor’s hytte kan der etableres et forsknings- og besøgscenter. Endelig skal planen sikre friholdelse af det eksisterende vandrespor ind til Indlandsisen.

Der kan søges om arealtildeling til de nye byggeområder fra og med den 28.04.2015 til og med den 09.06.2015 kl. 15.00.
Alle ansøgninger, som Qaasuitsup Kommunia modtager inden for denne periode, vil blive vurderet ud fra det indsendte materiale. Hvis der i perioden er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til det samme areal, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Ansøgningsmateriale:
1. Beliggenhedsplan der viser placering og størrelse af det ansøgte.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Skitseforslag, der redegør for byggeriets udseende og materialer.
4. Oplysning om forsyning og tekniske installationer.
5. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

NB! Annonceringen af de nye byggeområder i Eqi tager forbehold for den videre behandling af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4.  Qaasuitsup Kommunia kan kun udstedes arealtildeling til byggeområderne, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at vedtage kommuneplantillægget efter høringsperiodens udløb.

N06: Område til helikopterlandingsplads
L01.1: Område til turisthytter
L01.2:”Victors Hytte”
L01.3:“Ice Camp Eqi”
L01.4: Område til turisthytter

Du kan søge om arealtildelingen via www.nunagis.gl eller ved at udfylde et ansøgningsskema, som du kan hente på kommunens hjemmeside eller i dit lokale Sullissivik.

 

14.04.2015

Offentlig bekendtgørelse: Kommuneplantillæg nr. 1, Delområde 1200-C15, Område til centerformål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa, Ilulissat

 

Planen blev offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 og er hermed gældende.

Kommuneplantillægget udlægger et byggefelt til et enfamiliehus, et til hotelvirksomhed / indkvartering / boliger og et til offentlig administration / kontor i form af kredsret. Derudover giver kommuneplantillægget mulighed for, at eksisterende rækkehuse og enfamiliehuse kan udvides med mindre tilbygninger som terrasser udhuse og trapper.

 

Delområdeplan for område ILU 1200-C15

 

13.04.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 3: Centerområde i delområde C02 Aasiaat

 

Kommuneplantillæg nr. 3 for delområde C02 i Aasiaat er endeligt vedtaget den 07.04.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.04.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets muliggør en udbygning af områdets funktioner ved opførelse af ny bebyggelse. 

 

 

Delområdeplan for område AAS 1000-C02

 

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til centerformål i form af detailhandel, offentlig og privat service, boliger hotel, administration, restaurant og lign.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
Den 15.04.2015: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger.
Den 27.05.2015: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

13.04.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5:  Upernavik Kirkegaard, Upernavik

 

Kommuneplantillæg nr. 5 for delområde D02 i Upernavik er endeligt vedtaget den 07.04.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.04.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Planen muliggør at den eksisterende kirkegård kan udvides. 

 

 

Delområdeplan for område UPV 1600-D02

 

13.04.2015

Offentlig bekendtgørelse: Delområde 1200-D11.1, kunstofbanen, Ilulissat

 

Kommuneplantillæg nr. 20 for delområde D11 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 07.04.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.04.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillægget muliggør at der kan opføres en overdækket fodboldbane med tilhørende faciliteter såsom omklædningsrum. 

 

 

Delområdeplan for område ILU 1200-D11.1

 

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til fritidsanlæg.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
Den 15.04.2015: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger.
Den 27.05.2015: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

13.04.2015

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 6,7,8,9,10,11: Ledige erhvervs- og havnearealer i Niaqornat, Qaarsut, uummannaq, Kullorsuaq, Nuussuaq, Upernavik Kujalleq

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kommuneplantillæggene er offentligt bekendtgjort 14.04.15, fra hvilken dato kommuneplantillæggene har retsvirkning.

 

 

Delområdeplan for område NIA 1501-B01

Delområdeplan for område QST 1502-B01

Delområdeplan for område UUM 1500-B10

Delområdeplan for område KLQ 1607-B02

Delområdeplan for område NUS 1606-B02

Delområdeplan for område UPK 1601-B02

 

Ledige arealer til erhvervs- og fiskefabrikker

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan søges arealtildeling til de ledige byggefelter og -områder udlagt til erhvervs- og havneformål. Du kan læse mere om de ledige arealer i de enkelte kommuneplantillæg, som du kan finde på kommunens hjemmeside.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
Den 15.04.2015: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger.
Den 27.05.2015: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

 

10.04.2015

Offentlig bekendtgørelse: Delområde 0906-A01, Boligområde syd for Atuarfik Kristian Lundblad, Niaqornaarsuk

Kommuneplantillæg nr. 17for delområde A01 i Niaqornaarsuk er endeligt vedtaget den 07.04.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 10.03.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Planen muliggør opførelsen af et nyt multifunktionshus til fælles formål for bygdens beboere.
Den nye bebyggelse er et myndighedsprojekt og finansieret af Selvstyret. Planen fastlægger placeringen af multifunktionshuset og rammerne for den nye bebyggelses arkitektoniske udtryk, samt delområdets restrummelighed.

Delområdeplan for område NQK 0906-A01

 

10.04.2015

Offentlig bekendtgørelse: Delområde 0905-C01, Iginniarfiup Atuarfia, Iginniarfik

Kommuneplantillæg nr. 16 for delområde C01 i Iginniarfik er endeligt vedtaget den 07.04.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 10.03.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Planen muliggør opførelsen af et nyt multifunktionshus til fælles formål for bygdens beboere.
Den nye bebyggelse er et myndighedsprojekt og finansieret af Selvstyret. Planen fastlægger placeringen af multifunktionshuset og rammerne for den nye bebyggelses arkitektoniske udtryk, samt delområdets restrummelighed.

Delområdeplan for område IGF 0905-C01

 

01.04.2015

Ny Høring: Delområde 0003-L01 & 0003-N06, Særligt rekreativt område, Eqi 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Delområde 0003-L01 og 0003-N06 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 01.04.2015 til og med 27.05.2015 kl. 15:00.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 27.05.2015 kl. 15.00.

Kommuneplantillæggets formål:
Planen giver mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende fællesbygninger. I tilknytning hertil sikres mulighed for at der kan anlægges en helikopterlandingsplads. I Paul-Emile Victor’s hytte kan der etableres et forsknings- og besøgscenter. Endelig skal planen sikre friholdelse af det eksisterende vandrespor ind til Indlandsisen.
Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været udsendt i høring og blev efterfølgende ændret, derfor udsendes det nye forslag i en ny høring.

Det nye forslag er forskelligt fra det tidligere forslag på en række punkter; Bl.a. er områdets restrummelighed reduceret, placeringen af områder til opførelse af turisthytter og størrelsen på hytterne er ændret, muligheden for at anlægge helikopterlandingsplads er tilføjet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

 

17.03.2015

Offentlig bekendtgørelse: Delområde 1200-C02, Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat 

Kommuneplantillæg nr. 13 for delområde C02 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 20.02.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.03.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillægget muliggør en udvidelse af Socialpædagogisk Seminarium ved opførelse af ny bebyggelse samt udvidelse af områdets funktioner ved at udlægge et byggefelt til centerformål.

Delområdeplan for område ILU 1200-C02

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til centerformål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
Den 17.03.2015: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger.
Den 05.05.2015: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

 

Byggefelt II er ledigt

 

17.03.2015

Offentlig bekendtgørelse: Delområde 1200-A15, Alanngukasiup, Ilulissat 

Kommuneplantillæg nr. 12 for delområde A15 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 20.02.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.03.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Planen muliggør opførelsen af nye boliger med et andet arkitektonisk udtryk end det, som i dag er karakteristisk for området som helhed. Det fastlægges, at ny bebyggelse kan opføres med sadeltag eller med ensidig taghældning. Planen fastlægger desuden nogle rammer for, hvorledes den eksisterende bebyggelse kan om- og tilbygges.

Delområdeplan for område ILU 1200-A15

 

09.03.2015

Høring: Delområde B01, "Ilulissat Havn - Syd", Ilulissat

Forslag til placering af nyt mandskabshus ved Polaroil i Delområde B01, Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 09.03.2015 til og med 23.03.2015.

 

 

Forslaget muliggør placeringen af nyt mandskabshus ved Polaroil i Delområde 1200-B01. Forslaget sikrer bedst mulige sikkerhed for personale, beboere, kunder og gæster, samt overblik i forhold til afhentning, samt ved påfyldning af skibe. Bygningen opføres med en maks. højde på 7 meter og et nettoareal på 98m2.

Udvalget for Anlæg og Miljø har besluttet at sende forslaget, i 14-dages offentlig høring. Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Så fremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 23.03.15

 

18.02.2015

Ny Høring: Delområde B02, "Atsaalerataa", Aappilattoq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 for Delområde B02 i Aappilattoq er fremlagt til offentlig debat i perioden: 18.02.2015 til og med 07.04.2015.

 

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.04.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Planen muliggør nye erhvervsaktiviteter som for eksempel opførelse af fiskefabrikker. Planen muliggør samtidig etablering af havneanlæg, men forpligter ikke Nalakkersuisut til at opføre kaj el.lign. i tilknytning til nye produktionsanlæg.

Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været udsendt i høring og blev efterfølgende ændret, derfor udsendes det nye forslag i en ny høring. Antallet af fiskefabrikker, som kan opføres i det nye erhvervsområde, og vejføringen fra bygden til erhvervsområdet er ændret i det nye forslag.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

 

16.02.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for Delområde A01, Niaqornaarsuk

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for Delområde 0906-A01 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 16.02.2015 til og med 07.04.2015.

 

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.04.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Overordnede bestemmelser for boligområde syd for Atuarfik Lundblad i Niaqornaarsuk med formål at muliggøre etableringen af nyt multifunktionshus

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

 

16.02.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for Delområde C01, Iginniarfik

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for Delområde 0905-C01 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 16.02.2015 til og med 07.04.2015.

 

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.04.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Overordnede bestemmelser for centerområde i Iginniarfik med formål at muliggøre etableringen af et nyt multifunktionshus.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

 

16.02.2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Detailområde D11.1, Nunaminertaq sukisaarsartarfik

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Detailområde 1200-D11.1 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 16.02.2015 til og med 07.04.2015.

 

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.04.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres en overdækket fodboldbane med tilhørende faciliteter såsom omklædningsrum.  Halbygningen kan opføres med en maks. bygningshøjde på 16 m. og skal udformes med en sammenhængende, buet tagflade i farverne sort, grå eller lys grøn. Til anlægget skal der etableres 16 parkeringspladser.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

 

02.01.2015

Høring: Delområde 1200-A15, Alanngukasiup, Ilulissat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for Delområde 1200-A15 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 02.01.2014 til og med 13.02.2015.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.02.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Planen muliggør opførelsen af nye boliger med et andet arkitektonisk udtryk end det, som i dag er karakteristisk for området som helhed. Det fastlægges, at ny bebyggelse kan opføres med sadeltag eller med ensidig taghældning. Planen fastlægger desuden nogle rammer for, hvorledes den eksisterende bebyggelse kan om- og tilbygges.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

 

23.12.2014

Høring: Delområde 1200-C02, Socialpædagogisk seminarium, Ilulissat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 for Delområde 1200-C02 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 23.12.2014 til og med 13.02.2015.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.02.2015.

Kommuneplantillæggets formål:

Bestemmelser for centerområde i Ilulissat med formål om at muliggøre en udvidelse af Socialpædagogisk Seminarium ved opførelse af ny bebyggelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

 

01-08-2014

Høring: Ni kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3-11 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 01.08.2014-15.09.2014 kl. 15:00.

Kommuneplantillæg nr. 3 for Delområde 1000-C02
Aasiaat, Område til fælles formål


Kommuneplantillæg nr. 4 for Delområde 0003-L01,
Eqi, Særligt rekreative område


Kommuneplantillæg nr. 5 for Delområde 1600-D02,
Upernavik Kirkegård


Kommuneplantillæg nr. 6 for Delområde 1501-B01,
Saqqarliit, Havne- og erhvervsområde


Kommuneplantillæg nr. 7 for Delområde 1502-B01,
Qaarsut, Havne- og erhvervsområde


Kommuneplantillæg nr. 8 for Delområde 1500-B10,
Uumannaq, Illuigaq, Havne- og erhvervsområde


Kommuneplantillæg nr. 9 for Delområde 1607-B02,
Kullorsuaq, Havne- og erhvervsområde


Kommuneplantillæg nr. 10 for Delområde 1606-B02,
Nuussuaq, Havne- og erhvervsområde


Kommuneplantillæg nr. 11 for Delområde 1601-B02,
Upernavik Kujalleq, Havne- og erhvervsområde


Forslagene er fremlagt til offentlig høring i perioden
01.08.2014 til og med 15.09.2014 kl. 15:00.

Kommuneplantillæggenes formål:
De 9 kommuneplantillæg er udarbejdet for at fastlægge detaljerede bestemmelser som kan muliggøre opførelse af ny bebyggelse.

Forslagene til Kommuneplantillæg kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.odeum.com. Forslaget kan også fås ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen.

Offentlig høring:
Forslagene til kommuneplantillæggene er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.09.2014 kl. 15:00.

Kontakt:

Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Tlf.: 947800
Email: plan@qaasuitsup.gl

 

08-07-2014

Høring: Område "Ny havn" Aappilattoq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 for Delområde B02 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 07.07.2014 til og med 18.08.2014.

Aappilattoq

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.08.2014.

Kommuneplantillæggets formål:

Tilvejebringelse af detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre større eller væsentlige anlæg og byggeri, herunder fiskefabrik.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2: 1603-B02 ”Ny havn”, Aappilattoq.

Forslaget kan også fås ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen.

Kontakt:

Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Tlf.: 947800
Email: plan@qaasuitsup.gl

 

23-05-2014

Høring: Område til centerformål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa, Ilulissat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 for Delområde C15 er fremlagt til offentlig debat i perioden: 23.05.2014 til og med 08.07.2014.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.07.2014.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets formål er at understøtte området som et attraktivt centerområde, hvor hotelfunktioner, liberalt erhverv og boliger fortsat kan udvikles samtidig med at der gives mulighed for etablereingen af en ny kredsret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1

Forslaget kan også fås ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen.

 

02-05-2014

Bekendtgørelse af den nye fælles kommuneplan

Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har på sit møde d. 26. marts 2014 vedtaget Kom-muneplan 2014-26 endeligt. Den endelige plan er tilrettet og færdiggjort på baggrund af inputs fra høringsfasen, hvorfor den på en række punkter adskiller sig fra planforslaget.

Kommunalbestyrelsen foretager hermed offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af Qaasuitsup kommuneplan 2014-26.
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. marts 2014 vedtaget Kommuneplan 2014-26 endeligt.

Den endelige version af kommuneplanen er bl.a. tilrettet og færdiggjort på baggrund af inputs fra høringsfasen, hvorfor den på nogle punkter adskiller sig fra planforslaget.
Den endelige udgave af Kommuneplan 2014-26 er offentligt bekendtgjort den 1. maj 2014.

Hvis du ikke mener Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelserne i planen kan du frem til 26. juni 2014 sende din klage til Qaasuitsup Kommunia, der videresender klagen til Naalakkersuisut.

 

Herunder kan du se en kort introduktion og klikkevideo med guide til, hvordan du finder rundt her i den digitale plan. Du kan eventuelt også downloade videoen til din computer via linket i højre side. 

Kommuneplanen kan også findes via link på kommunens hjemmeside: www.qaasuitsup.gl 

 

02-05-2014 

Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af bygdeplan for Ilimanaq

Udvalg for Anlæg og Miljø har den 22. april 2014 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 58 for delområderne i Ilimanaq.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre nye tiltag, som renovering og modernisering af to fredede huse, udvikling af turisterhvervet ved udlægning af nye delområder og byggefelter til turisthytter, forbedring af infrastrukturen, herunder vej/sti- og anløbsforhold, teknisk forsyning samt flytning af dumpen. Derudover udlægges nye byggefelter til boliger og delområder til friluftsaktiviteter.

Kommuneplantillæg nr. 58 er offentligt bekendtgjort den 2. maj 2014, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Bygdeplan for Ilimanaq, Tillæg nr. 58

Bygdeplan for Ilimanaq, bekendtgørelse

02-05-2014

Qaasuitsup Kommunia åbner for arealansøgninger til nye byggeområder i Ilimanaq

Nye byggeområder

Det bekendtgøres, at der kan der søges arealtildeling til de nye ledige byggeområder og byggefelter.

Ansøgninger modtages i første omgang fra fredag den 2. maj 2014 kl. 12.00 til torsdag den 19. juni 2014 kl. 16.00.

Oplysninger om ansøgningsmateriale kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Planafdelingen.

Turisthytter i Ilimanaq, nye byggeområder

 

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for Delområde B01, omhandlende nye byggefelter i Saattut, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 22.09.2015 til og med 03.11.2015.

 
 
 

 

 

 

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 19-12-2018