Høring - Dispensationer

Dispensationer fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser.

08.06.2018

Høring af arealansøgning i Qaanaaq

Avannaata Kommunia har modtaget en arealansøgning til opførsel af nyt enfamiliehus, som ønskes opført i delområde 1700-A08, ”boligområde ved børneinstitution” Qaanaaq. I delområde A08 er der en restrummelighed på 14 byggefelter, der er ikke udlagt byggefelt på det ansøgte areal, hvorfor denne ansøgning offentliggøres, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §43.

I forbindelse med offentliggørelsen af arealansøgningen, er det muligt at indkomme med indsigelser til ansøgningen, i perioden fra den 08.06.2018 til den 22.06.2018. Eventuelle indkomne indsigelser, vil indgå i den videre sagsbehandling af arealansøgningen.

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.06-2018.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:

Avannaata Kommunia - Planafdelingen

Postboks 1023 - 3952 Ilulissat

plan@avannaata.gl

 

21.03.2018

Ansøgning om dispensation for omplacering af byggefelt i boligområde A29, Ilulissat

Avannaata har modtaget en ansøgning om dispensation til drejning af byggefelt til bolig i delområde A29, Ilulissat. Ansøger ønsker at rykke og dreje byggefelt 1.1, fordi byggefeltet ellers er placeret på et sted hvor der er bundløst. Hvis det rykkes som anvist på vedlagte bilag vil det kunne bygges på fjeld. Ansøger ønsker således at rykke byggefeltet lidt mod nord og dreje det ca. 90 grader. På denne måde respekterer byggefeltets placering bebyggelsesstrukturens helhed i delområdet. Byggefeltets størrelse og form ændres der i øvrigt ikke på.

I kommuneplantillæg nr. 48 for delområde A29, Ilulissat, fremgår det i de detaljerede bestemmelser af § 12 stk. 1, at ny bebyggelse kun må opføres inden for de udlagte byggefelter. Endvidere fremgår det af § 12 stk. 2, at tagryggen skal orienteres i en nord-sydgående retning. Der søges om dispensation i henhold til disse to bestemmelser til byggefelt 1.1 – se bilag.


Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har på møde 03/18 den 17. marts, 2018 besluttet at sende ansøgningen ud i en 14 dages nabohøring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i hørings-perioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.

Den offentlige høring foregår i perioden fra den 21.03-2018 til den 04.04-2018.
Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.04-2018.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Avannaata Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@avannaata.gl 


19.04.2017

Høring af arealansøgning i Qaanaaq

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en arealansøgning til opførsel af nyt enfamiliehus, som ønskes opført i delområde 1700-A08, boligområde ved børneinstitution, Qaanaaq. I delområde A08 er der en restrummelighed på 15 byggefelter, der er ikke udlagt byggefelt på det ansøgte areal, hvorfor denne ansøgning offentliggøres, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §43.

I forbindelse med offentliggørelsen af arealansøgningen, er det muligt at indkomme med indsigelser til ansøgningen, i perioden fra den 19.04.2017 til den 03.05.2017. Eventuelle indkomne indsigelser, vil indgå i den videre sagsbehandling af arealansøgningen.

Placeringen af byggefeltet kan ses her:

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.05-2017.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

08.03.2017

Offentlig høring af dispensationsansøgning for 4 andelsboliger i Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om opførelse af 4 andelsboliger i delområde A21 i Aasiaat. De ansøgte boliger ligger uden for de udlagte byggefelter i området og ansøger ønsker at flytte fire af de udlagte byggefelter til den ansøgte placering. Se kortet nedenfor. Dette kræver en dispensation fra den gældende plan for området.

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg Projektetog Miljø har derfor besluttet at sende en dispensation til projektet i 14 dages offentlig høring

Projektet ændrer ikke det eksisterende delområde, men ændrer placeringen på 4 af de udlagte byggefelter, som vist på kortet nedenfor. 

Kort

Hvis du/I har indsigelser eller bemærkninger til ansøgningen kan du/I skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail. Her kan du/I også vedhæfte filer. Du/I kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag.


Den offentlige høring foregår i perioden fra den 08.03-2017 til den 22.03-2017.
Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 22.03.2017.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

16.01.2017

Nabohøring

Qaasuitsup Kommunia har afholdt nabohøring om opførelsen af personaleboliger ved Sermermiut Aqq.
Nabohøringen har varet 14 dage, i perioden 14.10.16 – 28.10.16. Det har i den periode været muligt at komme med indsigelser og kommentarer til projektet.

Nabohøringen blev afholdt, da de ønskede byggefelter ligger uden for de oprindelige udlagte byggefelter.

Der har i høringsperioden ikke været nogen indsigelser, og kommunen vil derfor ændre byggefeltet, så ansøger kan realisere projektet.

Du kan se det kommende projekt i kortmaterialet.  

 

 

 

 

03.01.2017

Dispensation til fiskeproduktionsanlæg i Ikerasak

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om at anlægge et fiskeproduktionsanlæg i delområde B1 i det nordvestlige Ikerasak. Det ansøgte område ligger uden for det allerede eksisterende byggefelt til produktionsanlæg. Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har derfor besluttet at sende en dispensation til projektet i 14 dages offentlig høring

Projektet ændre ikke ved det allerede eksisterende delområde, men det eksisterende byggefelt til produktionsanlæg vil blive rykket mod nord, som vist på kortet.

 

 


Den offentlige høring foregår i perioden fra den 03.01-2017 til den 17.01-2017.
Såfremt du/i har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 17.01.2017.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

19.05.2016

Ny høring om arealtildeling til nyt énfamiliehus i delområde C15, Hotel Icefiord, Ilulissat.

Qaasuitsup Kommunia har i perioden 15.03-2016 til den 29.03-2016 gennemført høring af areal-ansøgning om udskiftning af en eksisterende garage på byggefelt B nr-1690 til et nyt énfamilie-hus i delområde C15, ved Hotel Icefiord, Ilulissat. Huset ønskes drejet i forhold til det i kommuneplanen udlagte byggefelt, hvorfor ansøgningen kræver dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser.

Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser. Derfor gennemføres fornyet høring med supplerende visualisering af bygningen. Visualiseringen viser udsigtsforhold for nabobygninger samt hvordan den nye bygning vil stå i bybilledet, se vedlagte bilag.

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har således på møde 05/16 den 20. april 2016 besluttet at sende ansøgningen med visualisering af bygningen ud i denne fornyede 14 dages nabohøring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.

Den offentlige høring foregår i perioden fra den 19.05-2016 til den 02.06-2016.
Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.06-2016.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

19.05.2016

Høring for ændret byggefelt i delområde 1200-A29, Nuussuattaap Aqqutaa, Ilulissat.

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en arealansøgning til nyt enfamiliehus som ønskes opført i en etage ved byggefelt 1.1, beliggende i delområde A29, Nuussuattaap Aqqutaa, Ilulissat. Ansøgningen kræver dispensation fra byggefeltet, som er udlagt i områdets detaljerede bestemmelser, se vedlagte bilag.

I Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 er der for delområdet fastlagt detaljerede bestemmelser for bebyggelsens udformning, der foreskriver at bygninger skal udføres med saddeltag, eller ensidig taghældning. Der søges dispensation for denne betingelse, da ansøger ønsker at opføre huset med fladt tag. Byggefeltet ønskes tilpasset husets dimensioner og design, hvorfor ansøgningen kræver dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser.

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har på møde 05/16 den 20. april, 2016 besluttet at sende ansøgningen ud i en 14 dages nabohøring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.

Den offentlige høring foregår i perioden fra den 19.05-2016 til den 02.06-2016.
Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.06-2016.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

18.05.2016

Høring om dispensation ved placering af bygning

Qaasuitsup Kommunia gennemfører en høring med henblik på dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser for placering af et byggefelt samt fra bygningsreglementet i forhold til bygningernes grænseafstande.
Høringen omhandler ændring af placering af byggefeltet, som det er udlagt i kommuneplanen i forhold til udstedt arealtildeling. FIGUR 1.

Høringen omhandler også nedsættelse af bygningsreglementets grænseafstande mellem bygninger. FIGUR 2.

Høringen gennemføres, da det dels er konstateret, at der er igangsat et byggeri, der ikke overholder arealtildelingens placering; herunder vejbyggelinien, og dels at arealtildelingen er ændret i forhold til placering af kommuneplanens byggefelt.

Ansøgningen er fremlagt til offentlig debat i perioden: 18.05.2016 til og med 09.06.2016.


FIGUR 1


FIGUR 2

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 09.06.2016.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

06.05.2016

Høring om ændret anvendelse af nuværende skurbygning til beboelsesbygning i delområde C20, Ilulissat.

Qaasuitsup Kommunia har modtaget et ønske om ændret anvendelse på nuværende skurbygning beliggende i delområde C20.1, Hallen, Ilulissat mellem Peter Rosingip Aqq. og Jens Olsenip Aqq. Den nuværende skurbygning har areal nr. 165 og ønskes ændret til anvendelse til enfamilieshus.

Naboer skal høres i 3 uger i forhold til indblik (vinduesforhold) for den nye anvendelse. Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri, jf. § 22 stk. 2.

Skuret ønskes ændret anvendelse til beboelse, hvortil der kræves dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser § 12.1, da arealet i dag ikke er udlagt som byggefelt. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jf. § 45 stk. 2 & § 50.

Ansøgningen sendes således ud i en 3 ugers nabohøring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.


Den offentlige høring foregår i perioden fra den 06.05-2016 til den 27.05-2016.
Såfremt du/i har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 27.05.2016.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

15.03.2016

Høring om arealtildeling til nyt énfamiliehus i delområde C15, Hotel Icefiord, Ilulissat.

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en arealansøgning om udskiftning af en eksisterende garage på byggefelt med B nr-1690 til et nyt énfamiliehus i delområde C15, ved Hotel Icefiord, Ilulissat. Ansøger ønsker at opføre huset med 1 ½ etage.


Huset ønskes drejet i forhold til det i kommuneplanen udlagte byggefelt, hvorfor ansøgningen kræver dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser. Ansøger ønsker desuden at anlægge en parkeringsplads i tilknytning til boligen. Se vedlagte kortbilag 1 for tegning over nyt byggefelt.


Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har på mødet 03/16 den 18. februar 2016 besluttet at sende ansøgningen ud i en 14 dages offentlig høring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.


Den offentlige høring foregår i perioden fra den 15.03-2016 til den 29.03-2016.
Såfremt du/i har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 29.03.2016.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl

 

 

 

14.01.2016

Høring: Ny bygning til indkvartering og ændring af byggefelter, Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om arealtildeling til en ny bygning til indkvartering ved Akinnguata Qaava, Delområde A30, Ilulissat.

Ansøgningen kræver dispensation fra de udlagte byggefelter i lokalplanen for området. Ansøger ønsker at placere bygningen delvist uden for de fastlagte byggefelter.

Udvalget for Anlæg og Miljø har besluttet at sende ansøgningen, i 14 dages offentlig høring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser til ansøgningen i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til ansøgningen.

Ansøgningen er fremlagt til offentlig debat i perioden: 14.01.2016 til og med 28.01.2016.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 28.01.2016.

Høringssvar