Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

K: Hytter, fritidshuse mv.

Områder til hytter, fritidshuse m.v. er karakteriseret ved at være udlagt til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I delområderne kan der i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.

Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

I K-områder skelnes der mellem fem typer hytter: Fritidshytter, sommerhuse, turisthytter, lejrskoler samt fangst- og overlevelseshytter:

Ved fritidshytter forstås en hytte der er beregnet til ophold i kortvarige perioder. Fritidshytter kan anvendes privat, og må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal. Det kræver ikke en byggetilladelse at opføre en fritidshytte.

Ved sommerhuse forstås en fritidshytte til privat brug. Sommerhuse må have et etageareal større end 20 kvadratmeter og maksimum 60 m2. Det kræver en byggetilladelse at opføre sommerhuse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved turisthytter/hotel forstås hytter, der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt. Udlejning kan typisk være til turister eller lokale borgere. Turisthytter må have et etageareal på maksimum 60 kvm. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på turisthytter. Turisthytter kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved lejrskoler forstås bebyggelse, der bruges kommunalt af eksempelvis folkeskoler, fritidsklubber eller offentlige institutioner. Lejrskoler er kommunalt ejede eller ejet af en organisation. I K-områder må lejrskoler have et etageareal på maksimum 80 m2. Opførelse kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved fangst- og overlevelseshytter forstås mindre hytter, der er offentligt tilgængelige til kortvarigt ophold ved traditionel udøvelse af jagt, fangst, fiskeri, fåreavl og fritidsaktiviteter. Oftest vil disse hytter være etableret af kommunen eller en organisation. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på fangst- og overlevelseshytter, men disse er i udgangspunktet mindre hytter. Opførelse kræver ikke byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

K-områderne er inddelt i:

  • K1: Hytte- og sommerhusområder
  • K2: Nedlagte bygder

For de forskellige hyttetyper gælder følgende:

 Adgangs-forholdStørrelseHøjde        BygningAreal
FritidshyttePrivatmax 20 m2

1½ etage
max 7,5 m

÷ Bygge-tilladelse+ Areal-tildeling
SommerhusPrivatmax 60 m21½ etage
max 7,5 m
+ Bygge-tilladelse+ Areal-tildeling
TuristhytteUdlejesmax 60 m21½ etage
max 7,5 m
+ Bygge-tilladelse+ Areal-tildeling
LejrskoleUdlejesmax 80 m21½ etage
max 7,5 m
+ Bygge-tilladelse+ Areal-tildeling
Over-
levelses-/
Fangsthytte
Offentlig tilgængeligIngen bestemmelser1 etage
max 5,5 m
÷ Bygge-tilladelse+ Areal-tildeling

 

Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.

Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø. For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

K1: Hytte- og sommerhusområder

Kendetegnet ved hytte- og sommerhusområder er, at de enkelte hytter ligger forholdsvis frit og, at der ikke skal ske nogen form for "bydannelse". Derfor skal al aktivitet knyttet til arealudnyttelse være i tilknytning til de enkelte hytter.

Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Kommunalbestyrelsen kan vedtage andre større minimumsafstande i forbindelse med udarbejdelse af detaljerede bestemmelser. Såfremt der for eksempel ønskes minimumsafstande på 100 eller 200 meter mellem hytter på baggrund af lokale forhold, kan det gøres gældende. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage. Fundamenter må maksimum have en højde på en meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Der må i områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

K2: Nedlagte bygder

Nedlagte bygder er som hovedregel udlagt til K-områder. Hytter kan placeres med en minimumsafstand på 30 meter. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage. Lejrskoler kan opføres i 1½ etage. Fundamenter må maksimum have en højde på en meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

I nedlagte bygder kan de eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

Afstandskrav til kystlinje og andre naturtyper

I henhold til Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse må der ikke placeres bebyggelse, ske beplantning, opdyrkning og dræning eller foretages andre ændringer i terrænet indenfor en afstand af 100 meter fra saltsøer og saltholdige søer, ørredelve, varme kilder og kystlinjen.

Fritids-og turisthytter kan kun placeres nærmere end 100 meter fra de nævnte naturtyper, hvis dette bestemmes i et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser for det pågældende delområde.

Naalakkersuitsut kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte afstandskrav.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017