Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Tasiusaq

Tasiusaq (den indsø-lignende bugt) er den næststørste bygd i Upernavik-distriktet, og ligger på en relativ stor ø 71 km nord for Upernavik. I 1805 blev der "anbragt" et par kolonister, som skulle drive både handel og garnfangst, men Tasiusaq blev ikke formelt betegnet som udsted før sidst i 1800-tallet. Den oprindelige boplads lå på et næs 1 km vest for handelens bygninger.

Bygden er karakteriseret ved en spredt bebyggelsesstruktur, der omfatter et langstrakt areal langs den sydvendte kyst. Længst mod øst er der en naturhavn til joller og småbåde. Et mindre næs, hvor det tidligere produktionsanlæg ligger, adskiller naturhavnen fra Tasiusaq's nyere havne- og erhvervsområde, hvor der er etableret elværk og nye kajfaciliteter. Her er en bedre udnyttelse af den store vanddybde i området.

Bygdens centerområde med blandt andet butik, posthus og anløbsbro, ligger centralt placeret mellem tre omkringliggende boligområder mod hhv. øst, nord og vest. Herfra udgår et vejnet, der knytter de tre boligområder sammen med den centrale del af bygden.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere bygdeudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

I bygden bør erhvervsudviklingen styrkes gennem primært forbedrede forhold for bæredygtigt fiskeri og produktion, herunder også nye initiativer samt en forbedring af havneforholdene, med bl.a. nyt bådeværksted og bedding. Dertil skal der være mulighed for nye landbaserede erhverv. Området til erhverv bør udvides nordpå og omfatte næsset.

Boligbyggeri til erstatning for saneringsmodne boliger er en mulighed, og der er desuden gode muligheder for nybyggeri. Borgerne påpeger især behov for børneinstitutioner, indendørs fritidsfaciliteter og infrastruktur, herunder vandforsyning, belysning, nye kørespor og affaldshåndteringsløsninger, der også har betydning for bygdens sundhed. Det bør desuden overvejes at flytte dumpen.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Tasiusaq er vokset siden 1980, hvor indbyggertallet var 163. Pr.1/2 2013 var der således 246 indbyggere i bygden. Inden for de seneste 10 år har indbyggertallet dog været mere eller mindre stagnerende, og uden betydelig til- eller fraflytning i bygden.

Bygden har en spredt bebyggelsesstruktur bestående af fritliggende enfamiliehuse. Boligerne ligger primært langs den sydvendte kyststrækning. I bygden er der en restrummelighed på ca. 30 nye boliger.

Erhverv og havn

De vigtigste erhverv i Tasiusaq er fangst og fiskeri efter hellefisk og ræklingeproduktion. Produktionsanlægget i bygden benyttes imidlertid kun som fryseanlæg. Havnen i Tasiusaq har en anløbsbro med en kajlængde på 5,5 meter og en vanddybde på ca. 2,5 meter.

Arbejdspladserne i Tasiusaq er knyttet til: Upernavik Seafood A/S, Pilersuisoq A/S, Servicehuset, Bygdekonsultationen, Kommunekontoret, et privatejet indhandlingssted af fersk skind, Nukissiorfiit, den privatejede renovation og skolen. Herudover er der erhvervsaktiviteter knyttet til turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

Der er ingen restrummelighed for erhverv.

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger nord for bygden, men har ingen vejforbindelse. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.

Den primære bygdevej forløber på tværs af bygden i øst-vestgående retning. Herfra udspringer en række mindre veje. Der er generelt behov for en mere sammenhængende infrastruktur – både nye og bedre veje.

Nukissiorfiit står for den tekniske drift af el-, varme- og vandforsyning. Vandforsyningen sker fra drikkevandssøer eller som huggestykker fra mindre isbjerge som smeltes og hentes i taphuse. Der er ingen kloakering i Tasiusaq bortset fra ved servicehuset, og det grå spildevand udledes direkte til terræn. Natrenovation udledes til havet fra rampe med slisk. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Den kommunale administrationsbygning blev opført i 2002 og i samme bygning findes også bygdens aktivitetshus og bygdekonsultation. Servicehuset har en sal med tilhørende køkken, toilet og bad samt et lille vaskeri. Derudover er der to ældreboliger og organiseret hjemmehjælp. Børnepasning foregår i dagpleje.

Uddannelse

Bygdens folkeskole, Tasiusap Atuarfia, der er udvidet i 2011, har ca. 42 elever fra 1. – 9. klassetrin.

Kultur og fritid

Der er udpeget fem bevaringsværdige bygninger i Tasiusaq: B-81, B-83, B-89, B-102, B-107 og B-202 og omfatter bl.a. de gamle handelsbygninger.

Salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den primære ramme om bygdens kultur- og foreningsliv. Andet fritidsliv er knyttet til den omgivende natur.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017