Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Saattut

Bygden Saattut er den største bygd i Uummannaq-området og ligger ca. 26 km nordøst for Uummannaq.Bygdens navn betyder ”flade tynde sten”, hvilket også er navnet på den lille ø, hvor bygden ligger i et forholdsvis fladt klippeterræn. Området er præget af mange øer med høje bjerge med mindre end 30 kilometer til indlandsisens bræer.

Bygden besøges af turister, der indkvarteres hos private og kan opleve den grønlandske kultur med mad, fangst, fiskeri samt dagliglivet hos en almindelig grønlandsk familie.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Saattut skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes. Erhvervsområderne skal tilpasses behovet, herunder også kajfaciliteterne og infrastruktur. Det er vigtigt med etablering af et egentligt samlingssted i bygdebilledet, med tilstrækkelige faciliteter (fx ved skolen og kirken), og ligeledes bør de ældre bygninger indtænkes i fællesfunktioner, fx bådværksted mm.

Befolkning og boliger

I februar 2013 var der 235 indbyggere i Saattut. Befolkningstallet voksede frem til 2001, hvor 283 personer boede i bygden. Siden faldt indbyggertallet betydeligt frem til 2009 (211 indbyggere), hvorefter der igen er sket en stigning. Det forventes, at befolkningstallet fremover vil være stabilt. Derfor fastholdes de nuværende arealudlæg til boliger, mens der sideløbende også vil være behov for renovering og sanering. Det vurderes at restrummeligheden i de udlagte områder svarer til ca. 60 boliger.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2. En del huse trænger til renovering, ligesom en del står tomme.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i bygden er fiskeri, som drives året rundt. Royal Greenland har et produktionsanlæg i bygden, der modtager hellefisk. Antallet af medarbejdere på fabrikken svinger fra 1 i lavsæsonen til 15 i højsæsonen. Saattuts kajanlæg ligger ud til en nordvendt bugt og omfatter en pontonbro til mindre både. Joller ligger fortøjet langs nordkysten og ophales, hvor terrænet tillader det.

Bygden har også arbejdspladser knyttet til servicefaciliteterne: Butik, skole, kommunale funktioner samt fanger- og turismeerhvervet. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 13.000 m² til erhvervs- og havneformål. 

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, som er placeret syd for bygden. Øvrig transport foregår med hundeslæde og snescooter.

Der er ikke et egentlig vejnet i bygden, men flere kørespor, der forløber fra bygdens centrale del - omkring skole og kirke - til havnen i nord, samt gennem den vestlige del af bygden til ophalingsstedet og videre mod syd gennem boligområder frem til helistoppet. Flere steder har vejene karakter af stier.

Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. I bygden er der et elværk, mens vandproduktionen er baseret på et afsaltningsanlæg med efterfølgende afhentning i taphus. Opvarmning sker med private oliefyr. Dagrenovation deponeres og afbrændes på dumpen, der ligger umiddelbart øst for havnen. Der er ingen kloakering i bygden, og natrenovationen tømmes fra mindre, nedslidt trærampe til hav. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Telemast og telehytte ligger sydligt på øen.

Saattut har også et kommunekontor, sygeplejestation, fællesværksted, KNI butik, private kiosker samt et servicehus og et forsamlingshus. Der er ikke et hotel i bygden, men mulighed for privat indkvartering. Der er ikke noget alderdomshjem i bygden, hvilket betyder at ældre, der skal på plejehjem må flytte til byen. Endelig er der en børnehave med plads til 24 børn.

Uddannelse

I bygden er der folkeskole (Muusap Atuarfia) med ca. 32 elever i 1.- 9. klasse og et lille bibliotek. Der er også fritidsklubaktiviteter på skolen.

Kultur og fritid

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-90) skole - tidligere butik - opført 1899, (B-94) lager fra1878, (B-99) lager - tidligere spækhus - fra 1871, (B-101) jordmoderkonsultation fra 1905 og (B-131) kirke fra 1927. Nogle af bygningerne har fået en hårdhændet renovering, men kan rumme mulighed for etablering af et historisk bygningsmiljø centralt i bygden.

Kirken blev opført som skolekapel i 1927, men indrettet som egentlig kirke i 1980. Kirkegården ligger et par hundrede meter syd for bygden. Kultur- og fritidsaktiviteter i øvrigt afvikles i regi af skolen og forsamlingshuset. Endelig er der legeplads i den sydlige del af bygden.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017