Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk ligger ca. 40 km vest for Kangaatsiaq. Bygdens navn betyder ”det aparte, hovedlignende”.


Bygden ligger på den nordlige side af udmundingen af Arfersiorfik Fjord, der er 152 kilometer lang og op til 24 kilometer bred. Navnet betyder ”stedet, hvor hvalen blev set”. Fjorden strækker sig fra Davisstrædet ind til indlandsisen. Mod nord ligger Aasiaat og mod syd Nordre Strømfjord.


Den ældste og centrale del af bygden ligger på et næs. Her ligger desuden en fiskefabrik, en butik og et pakhus samlet på havnen. Skolen er placeret centralt i overgangen mellem næs og opland, hvor også en nyere boligbebyggelse samt kirken ligger. Det er karakteristisk for Niaqornaarsuk, at bebyggelsen ligger spredt i terrænet.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Niaqornaarsuks nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. I kraft af bygdens størrelse bør der iværksættes initiativer for erhvervsudvikling af især fiskeri og produktion. Dette skal der sikres plads til i kommuneplanen. Boligforholdene og fællesfaciliteter til bl.a. et styrket foreningsliv skal prioriteres for at undgå fraflytning, ligesom affalds- og adkomstforhold bør forbedres. Eksisterende boliger og lokaler kan med fordel indtænkes i kulturelle og fritidsformål.

Befolkning og boliger

Bygden er en af kommunens største bygder med 258 indbyggere (pr.1.2. 2013). Størrelsesmæssigt havde bygden sit højdepunkt i 1998 (370 pers.), men siden har indbyggertallet været stærkt faldende. Siden 2005 har der således været er tilbagegang på ca. 25 %. Befolkningen er kendetegnet ved mange børn og unge i aldersgruppen 10-19 år.

Da der fremadrettet ikke forventes et væsentligt øget befolkningstal, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Næsset er fuldt udbygget, men der er udlagt et større område til nye boliger nord for næsset. Området er delvist udbygget, men har en restrummelighed på ca. 20 boliger, hvilket vurderes at være dækkende i planperioden frem til 2026.

Der er i alt 213 husstande i de bygder, der hører til Kangaatsiaq, og bebyggelsen i Niaqornaarsuk består primært af fritliggende enfamiliehuse.

Erhverv og havn

Indbyggerne i Niaqornaarsuk lever hovedsageligt af fiskeri hele året og fangst af sæler om vinteren. Royal Greenland driver en fiskefabrik uden frysehus i bygden (B-777), der primært modtager torsk og rogn, og producerer saltfisk. Fiskefabrikken beskæftiger op til 10 personer i højsæsonen. Udover fiskeri og fangst er der arbejdspladser i tilknytning til kommunens aktiviteter, skole og service.

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq er 30% under ét - altså noget under middel for kommunen (42 %) - mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Byens placering tæt på åbent hav er gunstig med åbent vand året rundt. Havnen har en kutterkaj og banksætnings- og ophalersted.

Der er ingen restrummelighed til erhverv i kommuneplanen.

Infrastruktur og service

Der er en helistop i bygden, som beflyves af Air Greenland om vinteren, til Aasiaat og Kangaatsiaq. fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang, isforholdende tillader. Skonnertkajen anvendes til gods passagerer og indhandling.

Bygden har et begrænset internt vejnettet bestående af simple kørespor.

Niaqornaarsuk har en vintervandtank (B-756) med helårsvandledning. Denne planlægges nyetableret, bl.a. med flere tapsteder. Bygden har endvidere et elværk (B-511). I den forbindelse er der planlagt en udbygning af ledningsnettet. Der er ingen kloakering i bygden, hvilket afføder voksende problemer ift. håndtering af spildevand. Dag- og natrenovation samt kemisk affald og metal deponeres på dumpen nord for byen, hvor der er åben forbrænding.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Bygden har et bygdekontor ( B-777), forsamlingshus (B-379), servicehus (B-777), fiskefabrik (B-777), sundhedsstation og en nyere kirke opført i 1981. Kirken, der tidligere var skolekapel, ligger på nordsiden af en lille vig og forbindes med næsset via en lille bro. Børnepasning foregår ved dagplejeordninger.

Uddannelse

Bygdens skole har ca. 60 elever. I 2009 blev halvdelen af den gamle skole revet ned og erstattet med helt nye lokaler samtidig med, at skolen også blev udvidet.

Kultur og fritid

Udover forsamlingshuset er der en fodboldbane. Banen ligger nord for bygden, tæt på helistoppet. Der er ingen bevaringsværdige bygninger eller fredninger i Niaqornaarsuk.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017