Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Kitsissuarsuit

Kitsissuarsuit er en af de tre bygder, der er tilknyttet Aasiaat og er beliggende ca. 21 kilometer nord for byen på den sydligste af en gruppe småøer med samme navn. Bygden blev grundlagt som udsted i 1830, og før det blev bygden benyttet af hvalfangere indtil 1817.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Kitsissuarsuit nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt eller tilpasset det dalende indbyggertal. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. Der bør udlægges tilstrækkelige erhvervsområder til etablering af eventuelle fiskeanlæg og skindbearbejdningssteder. Derudover bør borgernes ønske om at udvikle turismepotentialerne understøttes, i samarbejde med Aasiaat. Bygdens udearealer kan forbedres med belysning og gode samlingssteder.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet har været jævnt faldende de seneste 20 år og bygden har nu ca. 90 indbyggere. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil være faldende og at der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Boligerne består udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage og hovedparten er opført efter 1975. I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 60 boliger i Kitsissuarsuit.

Erhverv og havn

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet fiskeri og fangererhvervet. Desuden findes der arbejdspladser inden for serviceerhvervene, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer. Der er ikke produktionsanlæg og kun en begrænset indhandling.

Havnen blev udvidet i 1987 med fast kajanlæg i den nordøstlige del af bygden. Joller og både er primært opankret i vigen syd for havnen, hvor der anlagt ophalersted.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.500 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, som er placeret vest for bygden.

Vejstrukturen består primært af en gennemgående kørespor fra havnen og teleanlægget i nord til dumpen og kirkegården i syd.

Der er dieseldrevet elværk opført i tilknytning til havnen i 1987 og vandproduktion er baseret på afsaltningsanlæg med forsyning via ledninger og taphuse. Driften varetages af Nukissiorfiit. Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Affald deponeres på dumpen syd for bygden, hvor også natrenovation bortskaffes. I bygden er der; kirke (opført 1928), bygdekonsultation, indhandling af råvarer (B-93 med indpakning af tørre kød og narhval spæk), kommuneværksted med tilhørende vaskeri samt tømrerværksted og KNI Pilersuisoq.

Uddannelse

Bygdens folkeskole (Ole Reimerip Atuarfia) har ca. 10 elever.

Kultur og fritid

Udstedsbestyrerboligen (B-93), den gamle (B-159) og den nuværende skolebygning (B-785), samt de tre gamle pakhuse (B-86, B-90 og B-91) er udpeget som bevaringsværdige.

Der er udlagt areal til boldbane nord for helistoppet. Det tidligere forsamlingshus blev inddraget til skoleformål i 1988.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017