Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Illorsuit

Illorsuit – "de mange store huse" – ligger ca. 100 km fra Uummannaq, på nordøstkysten af en stor ø af samme navn. Bygden ligger i skrånende terræn som afgrænses af høje bjerge, og er af samme årsag opdelt i to - en nordlig del med ca. 10 huse og en sydlig del med øvrige funktioner og boliger. På grund af den nordvendte placering og de høje bjerge ses solen ikke mellem 11. oktober og 4. marts.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Illorsuit skal som minimum søges opretholdt. Eventuel udvikling bør kun ske i sydgående retning. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes, bl.a. gennem alsidig produktion og stabilt arbejde, samt anvendelse af den aktive kultur og de bevaringsværdige bygninger til turistformål. Endvidere bør infrastruktur og bygninger sikres i forhold til terrænet og fælles institutioner etableres, for at forbedre indbyggernes levekår.

Befolkning og boliger

I starten af 2013 boede der 80 personer i Illorsuit. Indbyggertallet steg frem til 1999, hvor der boede 147 personer i bygden, men siden er tallet faldet jævnt. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil falde, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal). I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er mere end i Uummannaq by (2,2). Boligbestanden består udelukkende af enfamiliehuse. Typisk trænger en del af husene til istandsættelse eller sanering, ligesom der også er en del der står tomme.

Funderingsforholdene i det lavtliggende bygdeområde er vanskelige og ved de stejle områder har der lejlighedsvis været sneskred. I den nordlige del af bygden sker der nedbrydning af kysten, der på sigt kan true husene og adgangsvejen her. Fremtidig boligudbygning bør tage forbehold for dette. Flere bygninger i bygden lider ligeledes af sætningsskader, bl.a. skolen og sundhedsstationen. Der vurderes at være rigelig rummelighed i de eksisterende boligområder, konkret ca. 60 boliger.

Erhverv og havn

Indbyggernes primære beskæftigelse er fiskeri og fangst. Bygden har et par mindre produktionsanlæg, hvor der modtages fisk (hellefisk) og sælskind. Bygdens kajanlæg er en pramlosningsbro med en lille vanddybde, og bådene ligger fortøjet langs stranden, hvor der også sker ophalning.

I Illorsuit er der – ud over fangst og fiskeri – arbejdspladser knyttet til servicefunktionerne; butik, skole, kommunens bygdeanlæg og kontor. Der er også aktiviteter i tilknytning til turisme. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 7.000 m² til erhvervs- og havneformål. 

Infrastruktur og service

Bygdens helistop ligger på jævnt sandområde syd for byen. Øvrig transport sker ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.
Der er ét kørespor i bygden, der i hovedtræk strækker sig fra den nordlige del til helistop og dump i syd med enkelte afstikkere. Vejstrækningen til ”Kussinersuaq” er generelt nedslidt og trænger til renovering. Herudover er der kortere stistrækninger i Illorsuit.

Elværk og tankanlæg er placeret ud til kysten, lidt nord for kajen. Vandforsyning sker ved smeltning af is, mens der om sommeren hentes vand fra en elv nord for bygden. Dagrenovation og jernskrot deponeres på dumpen ca. 500 m syd for bygden og afbrændes på terræn. Natrenovation indsamles i tønder, der udledes fra natrenovationsrampens metalrør til en mindre bæk, der løber ned til havet.. Gråt spildevand udledes til terræn. Fabrikkens udledning sker direkte til strandkanten. Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit.

På fjeldet i syd er der et masteanlæg. Telekommunikationen varetages af TELE Greenland A/S.

Illorsuit har en butik, kommunekontor, servicehus, sygeplejestation, forsamlingshus og kirke. Der er også et fællesværksted. Børnepasning foregår som dagplejeordning.

Uddannelse

Skolen ligger sydligst i bygden (Atuarfik Aaralik) med ca. 14 elever i 1.- 9. klasse og et bibliotek. På skolen arrangeres fritidsklublignende aktiviteter.

Kultur og fritid

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-37) pakhus - tidligere butik - opført 1919, (B-40) pakhus/kulhus opført 1935, (B-42) pak-hus/spækhus opført 1906, (B-43) pakhus opført 1917 og indflyttet fra Nugssuaq, (B-48) kontor/indkvartering opført 1913 og (B-118) kirke opført 1923. Bygningerne ligger nogenlunde samlet og udgør sammen med skuret (B-44) - retiradehus fra 1886 - et bevaringsværdigt bygningsmiljø. Flere af bygningerne anvendes af KNI.
Kirkegården ligger syd for bygden, mens bygdens fodboldbane er etableret på sandterræn nord for bygden.

Kultur- og fritidsliv afvikles typisk i regi af forsamlingshuset og skolen.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017