Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1700-E14

1700-E14  Råstofudvinding

Lokation - by/bygd
Qaanaaq

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlæg-ges til tekniske anlæg.
Områdets udlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding af sand og grus. Der gives mulighed for placering af relevante anlæg såsom sorteringsanlæg.
Der reseveres areal til råstofudvinding ved gravning, samt tilknyttede anlæg. Derudover gives der også mulighed for oplag af opgravede materialer.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1,0 ha.

Bebyggelse
Anlæg og bebyggelse kan opføres i op til en maks. højde på 10 m.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktio-ner via det eksisterende system af trafikveje.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en ko-nisk flade, samt dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og ud-flyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg, og anlægskote for veje, er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

Særlige bestemmelser
Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed, skal der ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. August 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017