1606-C01  Nuussuup Atuarfia/kirken

Lokation - by/bygd
Nuussuaq

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, brandskur, kirke o.l. samt enkelte boliger

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
B-118, B-137 og B-199 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

Klausulerede zoner
Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken