Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1204-C01

1204-C01  Pilersuisoq

Lokation - by/bygd
Ilimanaq

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med kajanlæg, butik og lager samt udstilling, konference- og restaurationsvirksomhed
Detailområderne C1.1, C1.2 og C1.3 må anvendes til fællesformål. Områderne må anvendes til forskellige former for erhverv og service som er nødvendige eller hensigts-mæssige i forhold til bygdens daglige drift og forsyning samt betjening af bygdens gæster, herunder funktioner som butik, lager, restaurant, udstilling, konferencefaciliteter, forsamlinghus og lignende samt oplag af både i forbindelse med kajanlægget. Detailområde C1.3 må anvendes til modtagestation med kildesortering af affald i en bygning.
Detailområde C1.2 og C1.3 må anvendes til boligformål,
som åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehu-se/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus).
Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2,7 ha.
Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 100 m² erhverv afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

Fredede og bevaringsværdige træk
B-803 og B-807 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.

B-808 er bevaringsværdige. B-808 må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden Kommunalbestyrelsens og Naalakkersuisuts tilladelse.
En del af området er udpeget som bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen

Særlige bestemmelser
Nybyggeri skal koordineres med etablering og anlæg af udbygning af infrastruktur.

Udenfor bevaringsområdet kan der eventuelt etableres en modtagestation til affald.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 27-8-2018