Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-E06

1200-E06  Ny Lufthavn

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Infrastrukturanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn, samt publikums-orienterede funktioner, herunder lufthavnsterminal med parkering- og serviceanlæg.
Der kan etableres landingsbane, rullevej, standpladser og øvrig nødvendig infrastruktur, samt bebyggelse til lufthavnsterminal og til tekniske funktioner.
Der kan endvidere etableres erhverv og servicefunktioner, som er forenelige med områdets anvendelse til lufthavn, herunder kontorerhverv og hotel.
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på 230,8 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til maks. 5 etager og skal samtidig respektere lufthavnens krav til hindringsfrie luftrum. Den videre projektering kan derfor betyde, at der ikke kan bygges i op til 5 etager. Flyveledertårn og øvrige anlæg, der er nødvendige for områdets drift kan gives en større højde.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser.

Trafikbetjening og forsyning
1. Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa, som kan forlænges frem til området, hvor den nye terminalbygning placeres.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra lufthavnens konsensionshaver.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved luft-havnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landings-banen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Mittarfimmut Aqqutaa er klassificeret som en primær trafikvej.
Mittarfimmut Aqqutaa er omfattet af vejbyggelinje. Der kan dog etableres parkering, afsætningsplads o.l. inden for vejbyggelinjen.
Der fastlægges en vejbyggelinje på 20 m målt fra vejmidte for ny vej som forlængelse af Mittarfimmut Aqqutaa.

Særlige bestemmelser
Der skal sikres areal til slædespor og vandrerute øst for lufthavnen mellem Ilulissat og områderne nord for byen til Oqaatsut.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 20-11-2018