Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-B12

1200-B12 

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse specifik
Erhvervsområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssig formål i form af erhvervsområde.

Der muliggøres opførelse af kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel og tekniske anlæg.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2,9 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 12 m.

Restrummelighed
Der må opføres ny bebyggelse inden for det på Bilag 2 viste område. Området har en restrummelighed på 20.000 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

2. Når ovenstående byggemulig– hed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
1. Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa via ny vej i delområde B11.

2. Der reserveres areal til ny vej i området med vejudlæg i 25 meters bredde, som vist i princippet på kortbilag 3.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
1. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk
flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved luft-havnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra
centerlinjen.

Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

2. Der fastlægges en vejbyggelinje på 20 m målt fra vejmidte for ny intern vej.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 4-9-2017