Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-E10

1000-E10  Område til hangarer

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Infrastrukturanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af hangarer, standpladser og rullevej for helikoptere, samt til værksteds-, lager- og administrationsfunktioner.
Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Bygninger må ikke anvendes til beboelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 10,6 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager og ikke gives en større højde end 8,0 meter til kip.

Restrummelighed
Inden for delområdet kan der i alt opføres 5.000 m2 erhvervsareal som ny bebyggelse. Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området skal vejbetjenes fra Mittarfittaamut.
Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende ikke må placeres nærmere end 10,0 m fra vejmidte mod Mittarfittaamut.
Den klausulerede zone mod veje er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Den nordlige del af området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Al bygge- og anlægsaktivitet skal godkendes af Mittarfeqarfiit.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan (ind- og udflyvningszonen) ved lufthavnen.
Området er beliggende under horisontalfladen for lufthavnen, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 og veje ikke må etableres over kote 55,0.
Der er fastlagt en klausuleret zone omkring lufthavnens indflyvningslys, bygninger, køretøjer på veje mv. ikke må gennemskære lysplanet.

Særlige bestemmelser
Etablering af bygninger og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017