Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-C01

1000-C01  Niels Egedes Plads

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af administration, kultur- og fritidsaktiviteter, offentlig service samt hotel

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq og Aqqusinersuaq

Fredede og bevaringsværdige træk
B-24 og B-26 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.
B-25, B-30, B-32, B-43 og B-55 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.

Særlige bestemmelser
Den eksisterende restrummelighed forbeholdes opførelse af et nyt hotel samt udbygning af eksisterende funktioner i området. Bebyggelsens arkitektoniske udformning skal fastlægges under hensyntagen til den omgivende bevaringsværdige bebyggelse. Eksisterende bebyggelse i området må ikke nedrives eller ændres gennem om- og tilbygning. Reparation og vedligeholdelse af disse bygninger, skal ske med hensyntagen til den enkelte bygnings oprindelige konstruktion og arkitektur. Ubebyggede arealer skal udformes med henblik på at sikre, at området som helhed fremtræder som et harmonisk bymiljø

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017