1000-A13  Qaqqannguamut

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Boligområder

Anvendelse specifik
Åben-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og Qaqqannquamut

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og bygning nr. B-469, B-499 og B-1082 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand. I området skal der udlægges arealer til en nærlegeplads. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området.