0003-L07  Aput

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Området anvendes til fritidshytter, sommerhuse samt turismeaktiviteter
I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.

Eksisterende forhold
Området er delvis bebygget

Bebyggelse
Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse.
Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip
Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m²
Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²
Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca.720 ha
Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse.
Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.
Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.
Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.
Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø,
For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser