0003-L01  Eqi

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Området anvendes til turisthytter.
I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.

Eksisterende forhold
Området er delvis bebygget. Området har et samlet areal på ca. 140 ha.

Bebyggelse
Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på ca. 60 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Der kan anlægges stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse.
Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser